Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Slobodný prístup k informáciám

Nezverejňované informácie

Zoznam skutočností a informácií, ktoré Krajské pozemkové úrady a Obvodné pozemkové úrady nebudú zverejňovať v zmysle § 8 - 11 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Skutočnosti, ktoré tvoria predmet štátneho a služobného tajomstva v zmysle zákona NR SR č. 100/1996 Z.z., v pôsobnosti MP SR (Výnos MP SR zo 4. 2. 1997 č. 89/1997 - 100 uverejnené vo Vestníku MP SR január 1997, čiastka 1).

Informácie súkromného charakteru o fyzických osobách - zamestnancoch, vedúcich zamestnancoch ministerstva, založených alebo zriadených organizácií, ktorých menuje minister, ani o iných osobách spolupracujúcich s ministerstvom, napr. členovia komisií a poradných orgánov. Informácie takéhoto charakteru sú: dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, výška platu, odmien a iných finančných požitkov, majetkové pomery - teda informácie, týkajúce sa osobnosti zamestnancov a ich osobných údajov, ktoré spadajú pod zákon č. 211/2000 Z.z., § 9 "ochrana osobnosti a osobných údajov".
Tieto informácie môžu byť sprístupnené len výnimočne, ak dotknutá osoba dala písomný súhlas (Listina ľudských práv, čl. 19 Ústavy SR, čl. III. Zákonníka práce a § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka a informácie podľa zákona 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch).

Informácie o priebehu výberového konania na obsadzovanie vedúcich funkcií do doby menovania, o neúspešných uchádzačoch ani po menovaní. Po vymenovaní je možné zverejniť aj osobné údaje menovaného, avšak len s písomným súhlasom dotknutej osoby (Listina ľudských práv, čl. 19 ústavy, čl. III. Zákonníka práce, § 11 Občianskeho zákonníka a zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch).

Informácie z protokolov o vykonaných kontrolách (zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe - § 11 ods. 2/k) a § 17 Obchodného zákonníka.

Zápisnice o prešetrení sťažnosti (podaní) a petícií podľa §§ 11, 12, 13 Občianskeho zákonníka.

Obsah sťažností, oznámenia o vybavení sťažností, podnetov, petícií podľa § 2 a, b, zákona 52/1998 Z.z. a § 11 - 12 Občianskeho zákonníka.

Doklady, písomnosti, vyjadrenia a informácie, vrátane technických nosičov údajov, potrebných na výkon kontroly a vybavenie sťažnosti, podaní a petícií podľa § 11 - 13 Občianskeho zákonníka, § 17 Obchodného zákonníka a § 2 zákona č. 52/1998 Z.z.

Zoznam skutočností tvoriacich predmet informácií, zverejňovaných priamou osobou na základe zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike.

Informácie chránené ako duševné vlastníctvo v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z. (autorský zákon), ako aj know - how výskumných úloh, patenty, zlepšovacie návrhy a pod.

Skutočnosti tvoriace predmet obchodného tajomstva podľa § 17 - 20 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, najmä rozvojové plány a informácie obchodného charakteru, ktoré si bližšie špecifikujú štátne podniky a organizácie z dôvodu ochrany obchodno - ekonomických záujmov. Ďalej len informácie, ktoré poskytla fyzická alebo právnická osoba ministerstvu a označila ich ako obchodné tajomstvo.

Informácie o verejnom obstarávaní nad rámec zákona o verejnom obstarávaní.

Ubytovanie v Nitre