Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Námestove, pracovisko Dolný Kubín Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Dolný Kubín

Pozemkové úpravy / Pozemkové úpravy Žaškov

07/11/12
Nariadenie vykonania PPÚ Žaškov, plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

Nariadenie vykonania PPÚ Žaškov

04/10/12
Schválenie projektu pozemkových úprav k.ú. Žaškov

Schválenie projektu pozemkových úprav k.ú. Žaškov

13/04/12
Rozdeľovací plán PPÚ Žaškov

Rozdeľovací plán PPÚ Žaškov

10/07/13
zásady pre umiestnenie nových pozemkov (ďalej len ZUNP)

ZUNP - textová časť

ZUNP - grafická časť

oznámenie o platnosti v súlade s ustanovením §11 ods.3 zákona

10/07/13
všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ

návrh funkčného využitia územia v obvode PPÚ

schválenie  VZFU

10/07/13
register pôvodného stavu - schválenie

schválenie registra pôvodného stavu

09/07/13
Nariadenie PÚ podľa §8 ods.1 zákona

nariadenie PÚ podľa §8 ods.1 zákona

30/11/12
Časový harmonogram PPÚ Žaškov

 

Časový harmonogram PPÚ Žaškov

 

Kód etapy

Názov etapy

Termín

1/a/1

Práce v bodovom poli

31.10.2003

1/a/2

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu PPÚ

31.8.2004

1/a/3

Účelové mapovanie polohopisu

10.8.2006

1/a/4

Účelové mapovanie výškopisu

31.11.2006

1/b

Register pôvodného stavu

30.11.2007

1/c

Ocenenie pozemkov-aktualizácia BPEJ a mapa hodnoty

31.5.2007

2/b

Miestny územný systém ekologickej stability

30.11.2007

1/d

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

31.5.2008

2/a

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

31.5.2009

2/b

Plán spoločných a verejných zariadení

31.5.2010

2/c

Rozdeľovací plán plán vo forme umiestň. a vytyčovacieho plánu

31.5.2011

3/a

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

31.10.2012

3/b

Vytýčenie a označenie lomových hraních nových pozemkov

31.10.2012

3/c

Rozdeľovací plán plán vo forme obnovy katastr. operátu

31.10.2013

19/06/09
Monitorovacia správa
Monitorovacia správa od 1.5.2008
Ubytovanie v Nitre