Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Topoľčany

Pozemkové úpravy

03/08/12
Čo sú pozemkové úpravy ?

Pozemkové úpravy sú základným a jediným komplexným organizačným nástrojom usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike. Túto činnosť upravuje zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách.

 

Dôvody uskutočnenia a úlohy pozemkových úprav:

 

  • prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pôvodnej pozemkovej držby (12,5 milióna pôvodných pozemkov o priemernej výmere 0,45 ha),
  • odstrániť nedostatky v evidencii pozemkov a právnych vzťahov k nim,
  • zredukovať (znížiť) veľký počet existujúcich spoluvlastníckych podielov k jednej nehnuteľnosti (12-15 spoluvlastníkov na jeden pozemok)
  • prostriedkami vlastnými pozemkovým úpravám založiť základ ďalšieho rozvoja vidieka,
  • vytvoriť podmienky pre trh s pôdou,
  • vyriešiť prístup vlastníkov k svojim pozemkom, ktorý bol znemožnený v dôsledku zavedenia kolektivistických foriem hospodárenia na pôde,
  • sprehľadniť nájomné vzťahy k pozemkom
  • znížiť počet parciel právneho stavu na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území,
  • vybudovanie plánovaných spoločných zariadení a opatrení v projektoch pozemkových úprav. 
24/08/12
Pozemkové úpravy v pôsobnosti tunajšieho úradu
Katastrálne územie Dátum začatia projektu Dátum ukončenia projektu  
Koniarovce  01.07.2003  26.01.2010
Ludanice  21.06.2004  06.02.2012
Nemčice  01.06.2005  20.09.2013
Oponice  03.02.2005  24.04.2013
Preseľany  05.06.2006  29.05.2013

 

Ubytovanie v Nitre