Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / Rúbaň

07/02/07
Hlavná stránka - PPÚ Rúbaň
Základné údajeKalendár akcií Oznamy

PPÚ Rúbaň
- Tento projekt je spolufinancovaný ES -
ukončené (18.10.2011 zapísané do KN)
ZhotoviteľTRIGONS s.r.o., Nádvorie Európy 12/10, 94501 Komárno (od 1.7.2006)
ECOP s.r.o., Pod lipami 30, 94063 Nové Zámky (do 1.7.2006)
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Rúbaň z 1.3.2004
(prihláška do pozemkových úprav)
Združenie účastníkov PÚje evidované v registri združení pod poradovým číslom 3.
Na ustanovujúcom zhromaždení združenia účastníkov pozemkových úprav bola prednesená táto prezentácia.
Časový harmonogram 31.05.2004 - Bodové pole
30.09.2004 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.08.2005 - Účelová mapa polohopisu - blok I.
30.11.2005 - Účelová mapa výškopisu - blok I.
30.06.2006 - Účelová mapa polohopisu - blok II.
30.06.2006 - Účelová mapa výškopisu - blok II.
31.10.2006 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
30.04.2007 - Register pôvodného stavu
31.10.2007 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.10.2007 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
31.01.2009 - Zásady umiestnenia nových pozemkov
30.09.2009 - Rozdeľovací plán vo forme UVP
30.04.2011 - Vytýčenie význačných a podrobných LBHNP
31.01.2012 - Rozdeľovací plán vo forme OKO
Hore
Vyhodnotenie komasácie
UkazovateľPôvodný stav
(pred PÚ)
Nový stav
(po PÚ)
Výmera obvodu PPÚ (výmera celého k.ú.) [ha]1504 (1611)
Počet vlastníkov693
- z toho známych vlastníkov so známym pobytom408
Počet parciel16631092
Počet vlastníckych vzťahov66311545
Počet parciel s jedným vlastníkom v 1/16361023
Priemerná výmera parcely [m2]904413767
Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu3,991,41
Priemerný počet parciel na 1 vlastníka9,552,23
Hore
Kalendár akcií
DátumČasMiestoAkciaPopis
25.2.20119.00OcÚ RúbaňPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie a dohodnutie "Postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní"
5.10.20109.00OcÚ RúbaňPredstavenstvo ZÚPÚ príprava "Postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní"
21.9.20109.00OcÚ RúbaňPredstavenstvo ZÚPÚ príprava "Postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní"
10.6.20109.00OcÚ RúbaňPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie námietky proti PPÚ
23.2.20109.00OcÚ RúbaňPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie námietok proti PPÚ
8.12.20099.00OcÚ RúbaňPredstavenstvo ZÚPÚ doručenie a zverejnenie projektu pozemkových úprav
21.11.200813.00OcÚ RúbaňPredstavenstvo ZÚPÚdohodnutie a odsúhlasenie návrhu ZUNP na zverejnenie
18.-20.11.2008od 15.00 do 18.00OcÚ RúbaňIndividuálne prerokovania návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov S vlastníkmi, ktorí majú záujem o prerokovanie svojich návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov, ich prerokujú zástupcovia zhotoviteľa v uvedených termínoch na OcÚ.
14./15.11.200817.00/15.00Kultúrny dom RúbaňSpoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkovUskutoční sa v rámci prípravy návrhu ZUNP. Pozvánky sa zasielajú prihláseným vlastníkom pozemkov. Zúčastniť sa môžu všetci účastníci pozemkových úprav, ktorí chcú byť informovaní o príprave ZUNP.
20.10.20088.30OcÚ RúbaňPredstavenstvo ZÚPÚ príprava návrhu ZUNP
23.10.200713.00OcÚ RúbaňPredstavenstvo ZÚPÚ predbežné vytýčenie vybraných SZO
27.7.20078.30ObPÚ Nové ZámkyRokovanie prerokovanie návrhu VZFU s organizáciami
10.5.200715.00OcÚ RúbaňRokovanie prerokovanie návrhov a požiadaviek pre VZFU
10.5.200713.00OcÚ RúbaňPredstavenstvo ZÚPÚ zverejnenie RPS
19.4.20079.00OcÚ RúbaňPredstavenstvo ZÚPÚ zverejnenie RPS, príprava VZFU, rôzne
24.10.20069.00OcÚ RúbaňPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie mapy hodnoty pozemkov, informácie o PPÚ, rôzne
18.5.20068.30OcÚ RúbaňKomisia na zisťovanie zmien druhov pozemkovzisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne v bloku II
Hore
Oznamy
Dátum uverejneniaOznam
19.10.2011 Projekt PÚ Rúbaň bol ukončený a schválený 4 mesiace pred plánovaným termínom. Zápis do KN prebehol dňa 18.10.2011.
18.10.2011 Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ Rúbaň nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2011. Týmto dňom zaniká vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobúda sa vlastníctvo k novým pozemkom.
30.9.2011 Vykonanie projektu PÚ Rúbaň bolo schválené týmto rozhodnutím. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Dňom 31.10.2011 zaniknú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.
7.3.2011Dňa 7.3.2011 bolo zverejnené nariadenie vykonania PPÚ Rúbaň. Spolu s nariadením bol zverejnený dohodnutý "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní", ktorý má textovú časť a grafickú časť.
18.8.2010Projekt pozemkových úprav Rúbaň bol schválený. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.7.2010.
9.12.2009Projekt pozemkových úprav bol dňa 8.12.2009 zverejnený, verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a PPÚ je k nahliadnutiu na OcÚ. Dňa 8.12.2009 bol doručený aj združeniu účastníkov. Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z rozdeľovacieho plánu. Tu je k nahliadnutiu grafická časť RPUV.
Proti projektu a proti výpisu je možné podať písomné námietky do 30 dní od zverejnenia, resp. doručenia.
9.2.2009ZUNP Rúbaň sú platné. Dňa 21.1.2009 bolo vydané oznámenie o platnosti ZUNP.
28.11.2008ZUNP boli dnes zverejnené verejnou vyhláškou. Majú textovú časť a grafickú časť. Súčasne sa doručujú známym vlastníkom do vlastných rúk.
10.11.2008 Návrh ZUNP, ktorý bude prezentovaný a prerokovaný 14./15. a 18.-20.11.2008, má textovú časť a grafickú časť.
10.12.2007Dňa 30.11.2007 ObPÚ schválil VZFU.
26.9.2007Dňa 25.9.2007 ObPÚ schválil RPS.
24.9.2007Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Rúbaň boli dňa 24.9.2007 podľa §10 ods.4 zákona o pozemkových úpravách zverejnené na obci verejnou vyhláškou a zároveň doručené ZÚPÚ. Súčasne ObPÚ podľa §10 ods.5 zákona o pozemkových úpravách oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFU. Nakoľko sa jedná o obsiahlejší elaborát, tu zverejňujeme iba textovú časť VZFU (1490 kB), grafickú časť VZFU (3930 kB) a grafickú časť návrhu plánu SZO a VZO (359 kB).
10.5.2007 Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 4.5.2007 zverejnený na obci,
- verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a RPS je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z RPS,
- spolu z výpisom z RPS dostane informáciu o pozemkových úpravách,
- účastníci, ktorí sa neprihlásili o účasť na pozemkových úpravách dostanú aj oznámenie o tom, že ich v konaní zastupuje SPF a LSR,
- títo účastníci dostanú aj tlačivo Prihláška do pozemkových úprav,
- súčasne je v obálke Dotazník o zisťovaní zámerov pri nakladaní s pozemkami v novom usporiadaní.
23.1.2007V apríli 2007 bude vyhotovený RPS. Vyzývame všetkých vlastníkov, aby si v spolupráci s OcÚ skontrolovali, či majú v KN evidované správne osobné údaje (predovšetkým adresy). K tejto problematike vyjde aj článok v obecných novinách.
1.10.2006Dňa 25.9.2006 bola vykonaná terénna pochôdzka s pracovníkmi VÚPoP za účelom aktualizácie BPEJ.
1.8.2006Od 1.7.2006 došlo k zmene zhotoviteľa. Novým zhotoviteľom je TRIGONS s.r.o., Nádvorie Európy 12/10, 94501 Komárno
20.4.2006Meračské práce v bloku II boli ukončené. Po kancelárskom spracovaní nameraných údajov bude okolo 10.5.2006 zvolaná komisia na určovanie nesúladov medzi evidenciou katastra nehnuteľností a skutočným stavom v teréne.
7.4.2006V súčasnosti sa vykonávajú geodetické práce na mapovaní polohopisu a výškopisu v bloku II.
Hore
30/09/11
PPÚ Rúbaň - schválenie vykonania PPÚ
Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Rúbaň
07/03/11
PPÚ Rúbaň- nariadenie vykonania PPÚ a postup prechodu
Nariadenie vykonania PPÚ Rúbaň a Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
26/07/10
PPÚ Rúbaň - schválenie PPÚ
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Rúbaň
09/12/09
PPÚ Rúbaň - zverejnenie PPÚ

Zverejnenie PPÚ Rúbaň

09/02/09
PPÚ Rúbaň - ZUNP
Oznámenie o platnosti ZUNP
28/11/08
PPÚ Rúbaň - zverejnenie ZUNP
Zverejnenie ZUNP - verejná vyhláška
27/10/08
PPÚ Rúbaň - návrh ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
03/12/07
PPÚ Rúbaň - schválenie VZFU - verejná vyhláška
Rozhodnutie o schválení VZFU
26/09/07
PPÚ Rúbaň - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte.
24/09/07
PPÚ Rúbaň - VZFU
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte.
24/09/07
PPÚ Rúbaň - VZFU
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte.
10/05/07
PPÚ Rúbaň - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte.
10/05/07
PPÚ Rúbaň - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte.
04/05/07
PPÚ Rúbaň - Zverejnenie RPS - verejná vyhláška
Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav Rúbaň
23/01/07
PPÚ Rúbaň - info k RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
07/03/05
PPÚ Rúbaň - nariadenie PÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
Ubytovanie v Nitre