Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Pozemkové úpravy / Malý Báb

11/04/07
PPÚ Malý Báb

 Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Malý Báb

ukončené (28.12.2011 zapísané do KN)

 

Zhotoviteľ GEODÉZIA BRATISLAVA a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Malý Báb bolo vydané dňa 01.06.2005
Časový harmonogram 30.07.2005 - Bodové pole
31.10.2005 - Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu PÚ
31.10.2006 - Účelové mapovanie polohopisu v obvode PÚ
31.10.2006 - Účelové mapovanie výškopisu v obvode PÚ
31.07.2007 - Ocenenie pozemkov
31.07.2007 - Register pôvodného stavu
31.07.2007 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.05.2008 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
31.01.2009 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
30.09.2009 - Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení
30.09.2010 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
30.04.2011 - Vykonanie projektu pozemkových úprav
30.09.2011 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, alebo vo forme obnovy kat. operátu novým mapovaním
 
29/11/12
PPÚ Malý Báb

Obvodný pozemkový úrad v Nitre, týmto oznamuje, že Správa katastra Nitra dňa 28.12.2011 zapísala do katastra nehnuteľností Projekt pozemkových úprav Malý Báb. Vlastníkom pôdy v obvode projektu boli založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu.

07/02/12
PPÚ Malý Báb

Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v kat. území Malý Báb

30/06/11
PPÚ Malý Báb

Informácia o zastavení zápisov

30/06/11
PPÚ Malý Báb

Nariadenie vykonania projektu PÚ Malý Báb

17/06/11
PPÚ Malý Báb

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav

19/01/11
PPÚ Malý Báb

Zverejnenie PPÚ

19/01/11
PPÚ Malý Báb

Zverejnenie PPÚ - grafika - 2.časť

19/01/11
PPÚ Malý Báb

Zverejnenie PPÚ Malý Báb - grafika

19/01/11
PPÚ Malý Báb

Zverejnenie PPÚ - verejná vyhláška

18/01/10
Zásady umiestnenia nových pozemkov

Zásady umiestnenia nových pozemkov v katastrálnom území Malý Báb

16/02/09
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška- Zásady pre umiestnenie nových pozemkov k.ú. Malý Báb
03/02/09
Schválenie VZFU
Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Malý Báb
22/01/09
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov
Návrh Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode PPÚ Malý Báb
19/01/09
Register pôvodného stavu
Schválenie RPS v katastrálnom území Malý Báb
Ubytovanie v Nitre