Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Lontov

04/12/12
Projekt pozemkových úprav Lontov - Schválenie vykonania projektu
21/06/12
PPÚ - Projekt pozemkových úprav Lontov
17/04/12
PPÚ - Projekt pozemkových úprav Lontov
27/08/10
ZUNP - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
07/05/10
ZUNP - Zásady umiestnenia nových pozemkov
15/12/09
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
12/10/09
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
08/10/09
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
17/08/09
PPÚ Lontov - Register pôvodného stavu
13/05/09
PPÚ Lontov- časový harmonogram
PPÚ Lontov
Financované z prostriedkov EPFRV -
Zhotoviteľ GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Lontov bolo vydané dňa 1.6.2005
Združenie účastníkov PÚ je evidovaná v Registri združení pod poradovým číslom 5.
Časový harmonogram 31.07.2005 - Bodové pole
31.10.2005 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia hranicu obvodu PPÚ
30.04.2006 - Účelové mapovanie polohopisu Blok I.
30.04.2007 - Účelové mapovanie polohopisu Blok II.
31.05.2008 - Účelové mapovanie výškopisu
31.05.2008 - Aktualizácia BPEJ a ocenenie pozemkov
31.05.2008 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.01.2009 - Register pôvodného stavu
30.09.2009 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.04.2010 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
30.09.2010 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
30.09.2011 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
30.04.2012 - Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov
30.09.2012 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
30.09.2012 - Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 
 
04/12/08
Evidenčná karta PPÚ Lontov
04/04/07
PPÚ Lontov - nariadenie PÚ
Nariadenie pozemkových úprav Rozhodnutie
Ubytovanie v Nitre