Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Pozemkové úpravy / JPÚ Veľké Kosihy

12/07/13
IInformácia o zápise projektu Jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy

     Projekt Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Veľké Kosihy miestna časť Okánikovo bol zapísaný do operátu katastra nehnuteľností Správy katastra Komárno dňa 28.1.2013 pod č. Z-6731/12.

12/07/13
Schválenie vykonania Jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy

    

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Veľké Kosihy nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2012. Týmto dňom sa nadobúda vlastníctvo k novým pozemkom a zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom

 

 

 

09/11/12
Schválenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy

Rozhodnutie o schválení vykonania JPÚ Veľké Kosihy - verejná vyhláška

Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Týmto dňom  zaniknú aj nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.

01/06/12
Oznámenie

     Obvodný pozemkový úrad Komárno oznamuje, že z dôvodu ukončovania Projektu jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy – miestna časť Okánikovo (ďalej len „PJPÚ“) je možné doručovať na Správu katastra Komárno verejné listiny a iné listiny na zápis do Katastra nehnuteľnosti najneskôr do 24.7.2012.

     Verejné listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po 24.7.2012, Správa katastra ako nezapísateľné vráti tomu, kto ich vyhotovil. Zápis týchto listín do Katastra nehnuteľnosti nebude možné vykonať, pretože dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania PJPÚ sa nadobudne vlastníctvo k novým pozemkom a vlastnícke práva doteraz evidované v katastri zaniknú. Tento postup sa nevzťahuje na nehnuteľnosti v zastavanom území obce a mimo obvodu PJPÚ Veľké Kosihy.

01/06/12
Nariadenie vykonania jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení PJPÚ Veľké Kosihy (14.5.2012), vydalo ObPÚ dňa 29.5.2012 nariadenie vykonania PJPÚ Veľké Kosihy. Nariadenie je zverejnené formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu a obce Veľké Kosihy od 1.6.2012. Spolu s nariadením zverejnil dohodnutý "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní".

03/05/12
Schválenie projektu jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Veľké Kosihy  (ďalej len PJPÚ Veľké Kosihy)bol schválený týmto rozhodnutím.

20/02/12
Projekt jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Veľké Kosihy  (ďalej len PJPÚ Veľké Kosihy) je zverejnený verejnou vyhláškou na obci Veľké Kosihy a ObPÚ Komárno.
Zároveň bol doručený Združeniu účastníkov PJPÚ Veľké Kosihy. Zároveň sa postupne doručujú výpisy z rozdeľovacieho plánu nových pozemkov (ďalej len RPUV) každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy.
Počas 30 dní je možné do projektu nahliadnuť na obci Veľké Kosihy, počas stránkových hodín. Účastníci majú možnosť podať námietky proti údajom RPUV v lehote do 30 dní od zverejnenia resp. doručenia
Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad PJPÚ Veľké Kosihy schváli.

28/11/11
Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav (ZUNP)

      Proti zverejnenému návrhu ZUNP neboli podané námietky. V zmysle § 11 ods. 23 zákona 330/1991 Zb. týmto sa oznamuje platnosť ZUNP.

06/09/11
Zásady umiestnenia nových pozemkov v JPÚ Veľké Kosihy

  ObPÚ Komárno týmto zverejňuje Zásady umiestnenia nových pozemkov v projekte JPÚ Veľké Kosihy (ďalej len "ZUNP"). Zásady  boli dohodnuté so Združením účastníkov JPÚ Velké Kosihy dňa 10.8.2011. Majú textovú časť a grafickú časť. Súčasne sa ZUNP doručujú všetkým známym vlastníkom do vlastných rúk. 

12/08/11
Schválenie VZFU JPÚ Veľké Kosihy

Obvodný pozemkový úrad v Komárne dňa 11.8.2011 schválil VZFU.

19/07/11
Prerokovanie ZUNP JPÚ Veľké Kosihy

V zmysle §11 ods.18 zákona 330/1991 Zb., správny orgán prerokuje s vlastníkmi ich návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov. Touto cestou Vás oslovujeme a  pozývame na prerokovanie Návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov (ďalej len "ZUNP") dňa 27.7.2011, 29.7.2011, 10.8.2011 a na verejnú prezentáciu ZUNP ktorý sa uskutoční dňa 10.8.2011 v kutúrnom dome obc Návrh ZUNP má textovú časť a grafickú časť. Všetkým vlastníkom bola zaslaná pozvánka.

 

16/06/11
Zverejnenie VZFU JPÚ Veľké Kosihy

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode Jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy boli zverejnené verejnou vyhláškou a zároveň doručené ZÚPÚ.

Súčasne ObPÚ oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFU, ktoré tu zverejňujeme.

16/06/11
Schválenie registra pôvodného stavu JPÚ Veľké Kosihy

ObPÚ dňa 30.5.2011 schválilo RPS

16/05/11
Prerokovanie VZFU - pozvánka

Na 26.5.20011 ObPÚ Komárno pozval ogány a organizácie na prerokovanie návrhu VZFU Veľké Kosihy - Okánikovo. Návrh VZFU na prerokovanie má textovú  a grafickú časť.

18/03/11
Register pôvodného stavu JPÚ Veľké Kosihy

    RPS bol zverejnený verejnou vyhláškou na obci Veľké Kosihy
Zároveň bol doručený Združeniu účastníkov JPÚ Veľké Kosihy
Zároveň bol doručený výpis z RPS každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy
Počas 30dní je možné do RPS nahliadnuť na obci Veľké Kosihy
Účastníci môžu podať námietky proti údajom RPS v lehote do 30 dní
Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad RPS schváli

29/03/10
Verejná vyhláška zvolania zhromaždenia účastníkov JPÚ Veľké Kosihy

Pozývame Vás na ustanovujúce Zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Veľké Kosihy - Okánikovo,  ktoré sa bude konať dňa 14. 4. 2010, v  stredu o 17. 00 hod. v Kultúrnom dome obce Veľké Kosihy.

02/03/10
Povolenie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Veľké Kosihy
Rozhodnutie zo dňa 24.2.2010 o povolení pozemkových úprav formou Jednoduchých pozemkových úprav  /JPÚ/ Veľké Kosihy v  miestnej časti Okánikovo s grafickou prílohou a prihláškou do pozemkových úprav
01/12/09
Pozvánka na stretnutie - informácia o konaní Jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy – časť Okánikovo

Pozvánka na stretnutie vlastníkov  v zmysle § 7 ods.4 písm.e/ zákona 330/1991 Zb. v platnom znení v rámci Konania a začatí pozemkových úprav nariadených z dôvodu návrhu Jednoduchých pozemkových úprav Veľké Kosihy – časť Okánikovo. Nariadenie o začatí konania bolo zverejnené na úradnej tabuli OPÚ Komárno dňa 15.10.2009, na úradnej tabuli obce Veľké Kosihy dňa 16.10.2009 (viď prípravné konania PÚ)

V priložených súboroch sa nachádza pozvánka a prezentácia predmetu stretnutia.

Ubytovanie v Nitre