Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Bardejove Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bardejov

Slobodný prístup k informáciám

Miesto, čas a spôsob získavania informácií

 • príslušný Krajský pozemkový úrad alebo Obvodný pozemkový úrad
 • v úradných hodinách príslušného úradu
 • internet - www.land.gov.sk/pu/, www.land.gov.sk/
 • úradné tabule

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) možno podať

 • písomne,
 • ústne,
 • faxom,
 • elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Žiadosť musí obsahovať

 • ktorej povinej osobe je určená,
 • kto ju podáva,
 • ktorých informácií sa týka
 • a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba (obvodný alebo krajský pozemkový úrad) vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Spôsob sprístupnenia informácií

 • ústne,
 • nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
 • telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou, atď.

Podanie

Spôsob podania

Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z.z.. Možno ho urobiť telegraficky alebo telefaxom, také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní.

Obsah podania

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti. Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil, súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.

Miesto podania

Podanie sa podáva na vecne a miestne príslušnom orgáne. Na žiadosť účastníka konania sa musí prijatie podania potvrdiť.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia

Opravné prostriedky

Odvolanie - riadny opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie možno podať v zásade proti každému prvostupňovému rozhodnutiu vydanému v správnom konaní, pokiaľ podanie odvolania nevylučuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (napr. rozhodnutie o prerušení konania, rozhodnutie o odvolaní) alebo osobitný právny predpis.

Miesto podania odvolania

 • odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

Lehota na podanie odvolania

 • odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný právny predpis,
 • pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Obsah odvolania

 • odvolanie musí obsahovať všeobecné náležitosti podania t. j. kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje (kto odvolanie podáva, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, správny orgán, ktorého rozhodnutie sa napadá, návrh ako sa má odvolanie vybaviť),
 • odvolaním možno napadnúť celé rozhodnutie, alebo len niektorú jeho časť a to aj odôvodnenie rozhodnutia,
 • odôvodnenie odvolania sa nevyžaduje, na vybavenie odvolania má účastník konania právny nárok.

Súdne preskúmanie rozhodnia správneho orgánu
Súdy preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy na základe opravných prostriedkov alebo na základe žalôb. Rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb priamo dotknuté.

Opravné prostriedky

Súdy rozhodujú o opravných prostiedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgávov v prípadoch stanovených zákonom.

Podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov preskúmava súd na návrh účastníka rozhodnutie pozemkového úradu o neschválení dohody, rozhodnutie pozemkového úradu o vlastníctve oprávnenej osoby k nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 4 a rozhodnutie o zriadení alebo zrušení vecného bremena na prevádzanej nehnuteľnosti, prípadne uložení iného opatrenia na ochranu životného prostredia alebo dôležitých záujmov iných vlastníkov vydané podľa §9 ods. 5.

Podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov preskúmava súd na návrh účastníka rozhodnutie obvodného pozemkového úradu o navrátení vlastníctva k pozemku alebo rozhodnutie obvodného pozemkového úradu o priznaní práva na náhradu podľa § 5 ods.2 a rozhodnutie o zriadení alebo zrušení vecného bremena k pozemku, ku ktorému navracia vlastníctvo, prípadne uložení iného opatrenia na ochranu životného prostredia alebo dôležitých záujmov iných vlastníkov vydané podľa § 5 ods. 4.

Návrh (opravný prostriedok) sa podáva na príslušnom súde v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do 6 mesiacov od jeho doručenia.

Žaloby
Súdy na základe žalôb preskúmavajú rozhodnutia, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov (odvolanie), ktoré sa na nich pripúšťajú, nadobudli právoplatnosť. Predmetom preskúmania môže byť aj rozhodnutie, proti ktorému zákon nepripúšťa opravný prostriedok, ak sa stalo právoplatným. Súd koná na základe žaloby podanej fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia.

Žaloba musí obsahovať

 • všeobecné náležitosti podania,
 • označenie rozhodnutia správneho orgánu, ktoré sa napadá,
 • vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napadá,
 • uvedenie dôvodov, v čom žaloba vidí nezákonnosť rozhodnutia,
 • aký konečný návrh žalobca robí.

Žaloba sa musí podať na súd do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Postup a lehoty na vybavenie podaní
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) určuje tieto lehoty na vybavenie podan

 • bezodkladne - ak sa jedná o jednoduché veci, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastnikom konania,
 • do 30 dní od začatia konania- v ostatných prípadoch, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak,
 • do 60 dní - vo zvlášť zložitých prípadoch,
 • ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v lehote 60 dní, lehotu môže primerane predĺžiť odvolací orgán.
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje pre vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií tieto lehoty
 • bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti,
 • zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o 10 dní.
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje pre odvolací orgán lehotu na vybavenie odvolania
 • 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou.
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach stanovuje tieto lehoty na prešetrenie a vybavenie sťažnosti
 • do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti,
 • najneskôr do 60 dní ak si vybavenie vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej alebo právnickej osoby,
v prípadoch náročných na prešetrenie môže vedúci orgánu verejnej správy predĺžiť lehotu na vybavenie o ďalších 30 dní.

Ubytovanie v Nitre