Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad Banská Bystrica

Pôsobnosť úradu

Obvodný pozemkový úrad v sídle kraja

v zmysle zákona 330/1991 Zb.:
 • a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku pozemkových úprav a na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy uskutočňovaný obvodnými pozemkovými úradmi,
 • b) vypracúva koncepciu pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej pôsobnosti,
 • c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol v prvom stupni obvodný pozemkový úrad,
 • d) zriaďuje alebo zrušuje stále alebo dočasné pracovisko obvodného pozemkového úradu so súhlasom ministerstva,
 • e) rozhoduje v pochybnostiach o tom, kto je povinnou osobou podľa § 21b ods.1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • f) rozhoduje o námietkach voči projektu pozemkových úprav (§ 13 ods. 4) podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • g) rozhoduje o námietkach voči projektu pozemkových úprav podľa zákona č. 64/1997 Z. z., (§ 6 až 17 zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov)
 • h) udeľuje súhlas k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti,
 • i) vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti.
v zmysle zákona 220/2004 Z.z.:
 • a) koordinuje spoluprácu s pôdnou službou pri uplatňovaní tohto zákona,
 • b) spracúva a ministerstvu predkladá informáciu o úbytkoch poľnohospodárskej pôdy v rámci územného obvodu kraja.
Ubytovanie v Nitre