Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Brezne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Brezno

Pôsobnosť úradu

Obvodný pozemkový úrad a odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v sídle kraja

v zmysle zákona 330/1991 Zb.:
 • a) organizuje vykonávanie pozemkových úprav,
 • b) rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách,
 • c) zabezpečuje vypracovanie úvodných podkladov, návrhov projektov pozemkových úprav a vykonanie schváleného projektu pozemkových úprav,
 • d) zabezpečuje práce spojené s realizáciou spoločných zariadení a opatrení (§ 12 ods. 4) budovaných v rámci pozemkových úprav,
 • e) spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností,
 • f) predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,
 • g) plní úlohy pri vydávaní nehnuteľnosti oprávneným osobám podľa osobitného predpisu (zákona č.229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov),
 • h) zabezpečuje práce na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim,
 • i) vydáva údaje o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách a predkladá ich na zápis do katastra nehnuteľností,
 • j) plní úlohy podľa osobitného predpisu (napr. zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov),
 • k) rozhoduje v správnom konaní o ochrane poľnohospodárskej pôdy,
 • l) vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu,
 • m) vydáva stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na kratší čas ako jeden rok,
 • n) schvaľuje projekt mimoriadnych agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde,
 • o) vedie register združení účastníkov pozemkových úprav, ktoré vznikajú na ustanovujúcich zhromaždeniach účastníkov pozemkových úprav.
v zmysle zákona 220/2004 Z.z.:
 • a) nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy podľa § 3 až 8,
 • b) rozhoduje o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku podľa § 9 až 11,
 • c) rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17,
 • d) rozhoduje o usporiadaní druhu pozemku podľa § 19,
 • e) je dotknutým orgánom a dáva stanovisko ochrany poľnohospodárskej pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na pôde podľa zákona č. 359/2007 Z.z.,
 • f) prejednáva priestupky podľa § 25,
 • g) ukladá pokuty podľa § 26,
 • h) kontroluje plnenie podmienok uložených v rozhodnutiach,
 • i) spolupracuje s pôdnou službou,
 • j) sleduje a vyhodnocuje úbytky poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu v ročných intervaloch, tie odsúhlasuje a nesúlad rieši s príslušným orgánom štátnej správy na úseku katastra.
Ubytovanie v Nitre