Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Rožňave Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Rožňava

Oznamy / Ochrana poľnohospodárskej pôdy

26/09/13 Rozhodnutie

dňa 24.09.2013 bolo vydané rozhodnutie č. sp. 2013/00419-2 v k. ú. Dobšiná

27/08/13 Rozhodnutie

dňa 22.08.2013 bolo vydané Rozhodnutie Sp.č.:A/2013/00309-011-016-HAL v k. ú. Plešivec

 

02/07/13 VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 28.06.2013 bola vydaná Verejná vyhláška Sp.č.:A/2013/00309-004-HAL, Oznámenie o začatí správneho konania v k. ú. Plešivec

22/05/13 Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Zverejnenie informácií o starostlivosti a ochrane poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

27/02/13 Rozhodnutie

dňa 25.02.2013 bolo vydané Rozhodnutie Sp.č.:A/2013/00100-049, rozhodnutie podľa § 19 ods. 1 písm. a) zák. č. 220/2004 Z.z. v platnom znení v k. ú. Jablonov nad Turňou

rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2013

16/01/13 Verejná vyhláška

dňa 15.01.2013 bola vydaná Verejná vyhláška Sp. č.:A/2013/00100-045, Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho rokovania a miestneho zisťovania v k. ú. Jablonov nad Turňou

25/01/11 Verejná vyhláška

Rozhodnutie o zastavení konania

14/10/10 Rozhodnutie

Rozhodnutie č. sp. A/2010/00336-002-143 GRE zo dňa 13.10.2010 vo veci usporiadania nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde z podnetu orgánu  ochrany poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Krásnohorské Podhradie, lokalita "Rómska osada"

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2011

15/06/10 Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Prehľad spôsobu zmeny druhu pozemku po novele zákona č. 220/2004 Z.z. od 1.4.2013

05/05/10 Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Obvodný pozemkový úrad Rožňava v zmysle § 23 zák.č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák.č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

 

a)     nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy podľa §3 až 8

 

b)     rozhoduje o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku podľa §9 až 11

 • §9  ods. 1 zmena poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok – príloha č.1
 • § 9 ods. 3 písm. a) zmena jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku – príloha č. 2
 • § 9 ods. 3 písm. b) zmena nepoľnohospodárskeho druhu pozemku okrem lesného pozemku na poľnohospodársky druh pozemku – príloha č. 3
 • §10 ods. 1 zmena druhu pozemku, ak je pochybnosť o tom, či pozemok je, alebo nie je poľnohospodárskou pôdou – príloha č.4
 • §11 ods.1 písm. a) zmena druhu pozemku ak pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde (legalizácia stavieb postavených do 25.júna 1992) - príloha č.5
 • §11 ods.1 písm. b) zmena druhu pozemku ak bol administratívne odňatý z poľnohospodárskeho fondu a zanikol dôvod a účel odňatia, pričom nezmenil charakter poľnohospodárskej pôdy - príloha č.6 

c)     rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 a 18

1. trvalé odňatie

 

 • § 17 ods. 1 a 6 v zastavanom území obce v rozsahu záberu nad 5000 m2 a mimo zastavaného územia obce – príloha č. 7
 • § 17 ods. 2 písm. a) ak ide o umiestnenie signálov, signalizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do výmery 15 m2 - príloha č. 8
 • § 17 ods. 2 písm. b) v súlade s § 17 ods. 3 v hraniciach zastavaného územia obce do výmery 5000 m2 - príloha č. 9
 • v prípade, že sa jedná o trvalý záber v rozsahu nad 1000 m2 mimo zastavaného územia obce, ktorý nie je v súlade s platnou ÚPD je potrebné požiadať Krajský pozemkový úrad Košice o udelenie súhlasu na nepoľnohospodárske využitie poľnohospodárskej pôdy – príloha č.10

 2. dočasné odňatie

 • § 18 ods.1 k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na kratší čas ako jeden rok – príloha č.11     

 

d)     rozhoduje o usporiadaní pozemku podľa §19

 • § 19 ods. 1 písm. b) ak niekto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia o odňatí na stavebný alebo iný zámer v termíne po 25. Júni 1992a nie je možné poľnohospodársku pôdu rekultivačnými opatreniami vrátiť do pôvodného stavu (legalizácia stavieb postavených po 25. júni 1992) -  príloha č.12

 

e)     prejednáva priestupky podľa §25

 

f)       ukladá pokuty podľa §26

 

g)     kontroluje plnenie podmienok uložených v rozhodnutiach

 

h)     spolupracuje s pôdnou službou

 

i)     sleduje a vyhodnocuje úbytky poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu v ročných intervaloch, tie odsúhlasuje a nesúlad rieši s príslušným orgánom štátnej správy na úseku katastra.

 

j)     vydáva záväzné stanovisko podľa § 17 b

 • § 17b ods. 1 použitie poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu diaľnice a cesty pre motorové vozidlá – príloha č.13

 k)     vydáva osvedčenie o registrácii plochy porastu rýchlorastúcej dreviny a vedie register plôch porastov rýchlorastúcich drevín podľa § 18a

 • § 18a ods. 1 založenie porastu rýchlorastúcej dreviny na poľnohospodárskej pôde – príloha 14
 • príloha k žiadosti o registráciu plochy porastu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde (Prehľadná tabuľka o ploche rýchlorastúcich drevín podľa parciel C KN a E KN podľa čl. 5 metodického usmernenia č. 1893/2013-430) – príloha 15
02/02/09 Fórum o využívaní poľnohospodárskej pôdy
Fórum o využívaní poľnohospodárskej pôdy
06/09/10 Verejná vyhláška

Upovedomenie o začatí správneho konania v katastrálnom území Krásnohorské Podhradie - lokalita "Rómska osada" vo veci usporiadania a zosúladenia poľnohospodárskeho druhu pozemku s jeho evidenciou v katastri

22/03/05 Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Agendu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z.z. vybavuje :

 1. Ing. Ľudmila Hajdúková
Ubytovanie v Nitre