Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Oznamy

20/06/11 Ochrana PP proti burinám

Ochrana poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov proti burinám - upozornenie na povinnosť likvidácie burín, ktorá vyplýva z ustanovení zákonov č. 220/2004, 245/2003 a 193/2005

27/04/10 Vzory tlačív - úsek ochrany PP

Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy, legalizáciu a zmenu druhu pozemku

27/04/10 Vzory tlačív - úsek ochrany PP

Žiadosť o použitie PP na nepoľnohospodársky účel do jedného roka

29/01/09 Vzory tlačív - úsek ochrany PP
  • Žiadosť o určenie BPEJ
  • Žiadosť o stanovisko pôdnej služby

BPEJ vydávame len v katastrálnych územiach, kde nebol vykonaný zápis registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) do katastra nehnuteľností (KN)

17/05/05 Sadzobník správnych poplatkov od 1.1.2009

Oznam o zmene sadzobníka správnych poplatkov na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy, platnej od 1.1.2009

Úsek ochrany PP
Ubytovanie v Nitre