Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Oznamy

29/05/12 Vzor žiadosti o určenie kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ)

 Spoplatňovanie žiadostí podaných na Obvodných pozemkových úradoch za vydanie BPEJ podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch:

- vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách za každých aj začatých 20 parciel, ktoré sú verejnými listinami .........8,00 €

- vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách za každých aj začatých 20 parciel, ktoré nie sú verejnými listinami .........3,00 €

02/02/12 Pozemkové úpravy - oznámenie
Pozemkové úpravy
17/02/10 Vzory žiadostí na odňatie poľnohosp. pôdy platné od 1.4.2013

Vzory žiadostí na odňatie poľnohospodárskej pôdy platné od 1.4.2013

09/02/06 Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej
Ubytovanie v Nitre