Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Rimavskej Sobote Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Rimavská Sobota

Spôsob zriadenia pozemkových úradov

Krajské pozemkové úrady a obvodné pozemkové úrady boli zriadené zákonom NR SR č. 518/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov. Podľa zákona NR SR č. 345/2012 Z.z. boli od 1.1.2013 krajské pozemkové úrady zrušené. Ich pôsobnosť prešla na obvodné pozemkové úrady v sídlach krajov.

Obvodný pozemkový úrad v sídle kraja:

  • je právnická osoba, rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
  • riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ obvodného pozemkového úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda SR na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
  • na rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené obvodnému pozemkovému úradu, zriaďuje odbor prvostupňového rozhodovania.

Obvodný pozemkový úrad:

  • koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne,
  • riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ obvodného pozemkového úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda SR na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ubytovanie v Nitre