Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Topoľčany

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Topoľčany

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Nitra

Lokalizácia

Podľa § 8 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k 01.10.2013 ruší Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch a jeho pôsobnosť podľa § 9 ods. 4 zákona prechádza na Okresný úrad v Topoľčanoch.

http://www.minv.sk/?pozemkovy-a-lesny-odbor-30

Do pôsobnosti tunajšieho odboru patrí celý okres Topoľčany, ktorý sa rozprestiera na ploche 59 770 ha, s počtom obyvateľov 73 985. V okrese Topoľčany sa nachádza 54 obcí z toho jedno mesto. Okres administratívne patrí do Nitrianskeho kraja.

Kde nás nájdete?
  • Budova Okresného úradu Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany, 4. poschodieKedy nás navštíviť/kontaktovať?
  • náš úrad vydáva rozhodnutie/stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde, ktoré je jedným z podmienok udelenia stavebného povolenia pri výstavbe (napr. RD).
  • náš úrad vydáva potvrdenie o BPEJ, ak v danom katastrálnom území nebol ukutočnení ROEP(register obnovenej evidencie pozemkov) , ktoré je nutné priložiť ku žiadosti o vydanie rozhodnutia pri výstavbe mimo zastavaného územia (v extraviláne) obce.
  • náš úrad prešetruje a rieši zaburinenosť poľnohospodárskej pôdy podľa § 3 zákona č. 220/2004 Z.z.
  • náš úrad rieši reštitučné podania o navrátenie vlastníctva k pozemkom podľa zákonov č. 229/1991 Zb. a 503/2003 Z.z.
  • pri informáciach o stave projektov pozemkových úprav v okrese Topoľčany, alebo v prípade akejkoľvek problematiky týkajúcej sa oblasti poľnohospodárskej pôdy.

Bližšie informácie získate na našej internetovej stránke a najmä v sekcii "Oznamy", kde sme pre Vás pripravili vzory najpoužívanejších tlačív, ktoré Vám uľahčia komunikáciu s našim úradom.

S pozdravom zamestnanci OPÚ Topoľčany

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Archív
Ubytovanie v Nitre