Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Rimavskej Sobote Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Rimavská Sobota

Pozemkové úpravy / Informácie o pozemkových úpravách

25/10/11
Informácie o pozemkových úpravách

POZEMKOVÉ ÚPRAVY - INFORMÁCIE


 1. Na úvod - všeobecne o pozemkových úpravách.


 2. Prečo sú potrebné pozemkové úpravy.


 3. Aké sú výhody pozemkových úprav.
  • Pre vlastníka
  • Pre poľnohospodársky subjekt
  • Pre obec


 4. Informácia o postupe pri pozemkových úpravách.
  • Úvod
  • Prípravné konanie pozemkových úprav
  • Obvod pozemkových úprav
  • Nariadenie pozemkových úprav
  • Účastníci pozemkových úprav
Ilustračný obrázok

1. Na úvod - všeobecne o pozemkových úpravách.

           Pozemkové úpravy sú v súčasnosti jediným komplexným organizačným nástrojom usporiadania pozemkového vlastníctva a racionálneho priestorového usporiadania vidieckej krajiny.           Pozemkové úpravy sa zaoberajú principiálnymi otázkami štruktúry, racionálneho využívania, usporiadania vlastníckych vzťahov, ochrany a kvality krajinného prostredia v obvode pozemkových úprav ako aj vylepšením celej infraštruktúry.           Pozemkové úpravy sú vykonávané úradne vedeným konaním v rámci určitého územia (obvodu pozemkových úprav) v spolupráci s účastníkmi pozemkových úprav. Konanie je upravené zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi normami.           Pozemkové úpravy zahŕňajú zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov (sceľovanie, parcelácia, usporiadanie pozemkov, rozmiestňovanie druhov pozemkov alebo iné úpravy pozemkov) a s tým súvisiace technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním právnych pomerov za účelom zlepšiť životné podmienky vidieckeho obyvateľstva a usporiadať vlastnícke vzťahy k pôde.           V súčasnom období sa na Slovensku vykonávajú pozemkové úpravy (v minulosti tzv. komasácie), ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie, resp. zo štátneho rozpočtu.

Hore

2. Prečo sú potrebné pozemkové úpravy.

           Užívanie pozemkov v období rokov 1948 až 1990 bolo zamerané na veľkovýrobné formy hospodárenia bez zohľadnenia skutočného vlastníctva pozemkov. Poľnohospodárstvo sa rozvíjalo smerom, ktorý postupne oddelil vlastníctvo pôdy od jej užívania do tej miery a tým spôsobom, že vlastnícke právo pozemkov sa prestalo v procese výroby prakticky rešpektovať (aj na základe legislatívnych predpisov) a ekonomicky realizovať.           Zrovnoprávnením foriem vlastníctva po roku 1990, keď vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu, sa vytvorili základné predpoklady prechodu na trhovú ekonomiku ako podmienky pre stabilizáciu hospodárskych, sociálnych a ekologických podmienok vidieka. Uplatnenie trhového mechanizmu v poľnohospodárstve si vyžaduje komplexné usporiadanie pozemkového vlastníctva.           Pozemkové úpravy predstavujú široký komplex opatrení právneho, technického, ekonomického a ekologického charakteru, ktoré pomáhajú zlepšiť nielen výrobné a prevádzkové pomery v upravovanom území, ale aj životné podmienky vidieckeho obyvateľstva a tým vytvárajú bázu rozvoja vidieka.

Hore

3. Aké sú výhody pozemkových úprav.

Pre vlastníka:

 • prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pôvodnej pozemkovej držby evidovanej na veľkom množstve listov vlastníctva,
 • znížiť počet parciel právneho stavu v obvode pozemkových úprav spočítaním spoluvlastníckych podielov so zachovaním pôvodnej hodnoty pozemkov,
 • znížiť počet listov vlastníctva na jedného vlastníka,
 • zredukovať (znížiť) veľký počet existujúcich spoluvlastníckych podielov k jednej nehnuteľnosti,
 • odstrániť nedostatky v doterajšej evidencii pozemkov a právnych vzťahov k nim,
 • vytvoriť podmienky pre trh s pôdou,
 • vyriešiť prístup vlastníkov k svojim pozemkom, ktorý bol znemožnený v dôsledku zavedenia kolektivistických foriem hospodárenia na pôde.

Pre poľnohospodársky subjekt:

 • vytvoriť nové parcely C-KN s jedným konkrétnym druhom pozemku, ktorý bude v súlade so skutočným stavom v teréne,
 • vytvoriť podmienky pre rekonštrukciu existujúcich poľných a lesných ciest a výstavbu nových,
 • vytvoriť podmienky pre rekonštrukciu poľnohospodárskych zariadení (silážne jamy, hnojiská, dvory a prístupové cesty k nim, melioračné opatrenia).

Pre obec:

 • vytvoriť zóny pre budúcu zástavbu bytovými domami, priemyselnými objektami, infraštruktúrou v súlade s územným plánom rozvoja obce
 • vytvoriť podmienky pre protipovodňové a ekologické opatrenia v krajine.
Hore

4. Informácia o postupe pri pozemkových úpravách.

Úvod

           Pozemkovými úpravami sa usporadúvajú vlastnícke a s tým spojené užívacie práva k pozemkom. Pozemky, najmä pôvodné (nazývané parcely určeného operátu alebo parcely E KN) sa pozemkovými úpravami zlučujú alebo delia alebo sa vyrovnávajú ich hranice v súlade s požiadavkami vlastníka a podmienkami ochrany životného prostredia, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Pozemkovými úpravami sa vykonáva nové rozdelenie pozemkov v súbore C so záväznými druhmi pozemkov pre každého vlastníka samostatne.           Správnym orgánom pre vykonanie pozemkových úprav v okrese Rimavská Sobota je Obvodný pozemkový úrad v Rimavskej Sobote (správny orgán). Vzhľadom k tomu, že pozemkové úpravy sa vykonajú prevažne z dôvodu odstránenia prekážok výkonu vlastníckych a užívacích pomerov vyvolávaných historickým vývojom po roku 1948, náklady na vykonanie pozemkových úprav hradí štát v plnom rozsahu, s prispením štrukturálnych fondov Európskej únie.Prípravné konanie pozemkových úprav

           Pred rozhodnutím o nariadení pozemkových úprav správny orgán nariadi konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) za účelom preverenia dôvodov, naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav a určenia hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré budú vyňaté z pozemkových úprav.

           V prípravnom konaní správny orgán najmä:

 • vykoná potrebné zisťovanie,
 • prerokuje dôvody a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou,
 • v spolupráci s orgánmi územného plánovania určí záväznosť územnoplánovacích podkladov v obvode projektu pozemkových úprav a možnosti ich využitia,
 • zabezpečí, aby pred rozhodnutím o návrhu na vykonanie pozemkových úprav boli účastníci konania vhodnou formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovaní o plánovanom konaní,
 • v spolupráci s obcou zriadi na účely prípravného konania prípravný výbor, ktorý s príslušným orgánom štátnej správy spolupracuje najmä pri určovaní obvodu pozemkových úprav, zisťovaní záujmu vlastníkov a vypracovaní návrhu stanov združenia účastníkov pozemkových úprav; prípravný výbor zaniká zvolením predstavenstva združenia účastníkov.

Obvod pozemkových úprav

           Pozemkové úpravy sa vykonávajú spravidla naraz pre celé katastrálne územie, ktoré tvorí obvod pozemkových úprav.           Ak sa tým nezmarí účel pozemkových úprav, môžu byť z pozemkových úprav niektoré pozemky vyňaté, najmä pozemky vyhradené pre obranu štátu, vodohospodárske diela, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, diaľnice, cesty, železnice, cintoríny, stavebné pozemky, dobývacie územia výhradných ložísk, chránené územia a ich ochranné pásma, archeologické lokality a významné časti územného systému ekologickej stability.           Obvod pozemkových úprav určí správny orgán v rozhodnutí o nariadení alebo povolení pozemkových úprav.Nariadenie pozemkových úprav

           Súbežne s predbežným zistením obvodu pozemkových úprav a zisťovaním záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy vykoná úrad u rôznych orgánov a organizácií aj ďalšie zisťovania a vypracuje elaborát prípravného konania. Ak sa v prípravnom konaní preukáže dostatočný záujem, najmä vlastníkov o vykonanie pozemkových úprav (viac ako 50% vlastníkov podľa počtu, príp. viac ako 50% podľa výmery) a preukáže sa naliehavosť a hospodárska účelnosť vykonania pozemkových úprav, správny orgán rozhodnutím nariadi pozemkové úpravy.           V rozhodnutí správny orgán vyzve účastníkov, aby sa prihlásili o účasť v pozemkových úpravách a ak sú pozemky v nájme poľnohospodárskeho alebo lesného podniku, aby oznámili svoj zámer ohľadne ich užívania. Taktiež určí lehotu na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav.Účastníci pozemkových úprav

           Účastníkmi pozemkových úprav sú:

 • vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,
 • nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,
 • vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav,
 • fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté,
 • Slovenský pozemkový fond
 • správca lesného majetku vo vlastníctve štátu
 • obec alebo vyšší územný celok.

           Účastníci pozemkových úprav vytvárajú združenie účastníkov. Najvyšším orgánom združenia je zhromaždenie účastníkov a výkonným orgánom združenia je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie v konaní o pozemkových úpravách. Členov predstavenstva volia účastníci pozemkových úprav na ustanovujúcom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav.

Hore
Ubytovanie v Nitre