Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Topoľčany

Pozemkové úpravy / Preseľany

01/07/13
Harmonogram prác projektu PÚ Preseľany
PPÚ Preseľany
"financované z prostriedkov EPFRV"
Zhotoviteľ GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Preseľany bolo vydané dňa 05.06.2006
Časový harmonogram

30.06.2006 - Bodové pole
30.11.2006 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.08.2007 - Účelová mapa polohopisu
30.11.2007 - Účelová mapa výškopisu
31.03.2008 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.03.2008 - Register pôvodného stavu
31.05.2008 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

31.01.2009 - Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

31.01.2011 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

31.01.2012 - Vykonanie projektu pozemkových úprav

31.01.2013 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu

31.01.2013 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

 

01/07/13
PPÚ Preseľany

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch týmto oznamuje, že Správa katastra Topoľčany zapísala dňa 29.05.2013 Projekt pozemkových úprav v k.ú. Preseľany do katastra nehnuteľností. Vlastníkom pôdy v obvode projektu boli založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu.

26/02/13
Žiadosť o zápis PPÚ Preseľany

Obvodný pozemkový úrad dňa 26.02.2013 odovzdal na Správu katastra Topoľčany výsledný elaborát spolu so žiadosťou o  zápis projektu do katastra nehnuteľností.

08/02/13
Evidenčná karta projektu pozemkových úprav - Preseľany

EK PPÚ Preseľany

08/02/13
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Preseľany

26/09/12
Žiadosť o pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností

STOP STAV Preseľany

26/09/12
Nariadenie vykonania PPÚ Preseľany

Nariadenie vykonania projektu

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

26/09/12
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav k.ú. Preseľany

Schválenie projektu

26/09/12
Zverejnenie Projektu PÚ Preseľany

Rozdeľovací plán - po blokoch  -  3, 2, 1

26/09/12
Zverejnenie Projektu PÚ Preseľany

Rozdeľovací plán - po blokoch  -  6, 5, 4

26/09/12
Zverejnenie Projektu PÚ Preseľany

Rozdeľovací plán - po blokoch  -  9, 8, 7

26/09/12
Zverejnenie Projektu PÚ Preseľany

Rozdeľovací plán - po blokoch - 12, 11, 10

26/09/12
Zverejnenie Projektu PÚ Preseľany

Rozdeľovací plán - po blokoch - 13

26/09/12
Verejná vyhláška - Zverejnenie projektu pozemkových úprav k.ú. Preseľany

Zverejnenie projektu

26/09/12
ZUNP Preseľany - Oznámenie o platnosti

Oznámenie o platnosti

26/09/12
Verejná vyhláška - Zverejnenie ZUNP Preseľany

ZUNP

26/09/12
Rozhodnutie o schválení VZFU Preseľany

Schválenie VZFU

26/09/12
Verejná vyhláška - Zverejnenie VZFU Preseľany

VZFU

26/09/12
Schválenie registra pôvodného stavu k.ú. Preseľany

Schválenie RPS

26/09/12
Verejná vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu PPÚ Preseľany

ZRPS

27/04/07
Nariadenie PPÚ k.ú Preseľany

Nariadenie projektu pozemkových úprav k.ú Preseľany

 

Ubytovanie v Nitre