Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Topoľčany

Pozemkové úpravy / Nemčice

25/09/13
Harmonogram prác projektu PÚ k.ú. Nemčice

"financované z prostriedkov EPFRV" 

PPÚ NEMČICE
Názov projektu
Projekt pozemkových úprav k.ú. Nemčice - PPÚ k.ú. Nemčice
Zhotoviteľ
Ing. Bohumil Ondruška - GEOTOP, Brezová 2500/78, 955 01 Topoľčany
Časový
harmonogram
31.07.2005 - Bodové pole.
31.10.2005 - Vytýčenie a trvalé označenie hranice obvodu.
31.07.2007 - Register pôvodného stavu
31.05.2008 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - VZFU
31.01.2009 - Zásady pre umiestnenie nových pozemkov
30.09.2009 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.01.2011 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
28.02.2012 - Vykonanie projektu pozemkových úprav
31.01.2013 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu
31.01.2013 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním       

 

25/09/13
PPÚ Nemčice

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch, týmto oznamuje, že Správa katastra Topoľčany zapísala dňa 20.09.2013 Projekt pozemkových úprav v k.ú. Nemčice do katastra nehnuteľností. Vlastníkom pôdy v obvode projektu boli založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu. 

06/03/13
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ Nemčice

17/04/12
Nariadenie vykonania projektu PÚ Nemčice

Nariadenie vykonania projektu PÚ  Nemčice

13/03/12
Rozhodnutie o schváleni PPÚ Nemčice

Rozhodnutie o schváleni PPÚ Nemčice

30/06/11
Projekt pozemkových úprav k.ú. Nemčice

Sprievodny list k výpisu RNS

30/06/11
RP PPÚ k.ú. Nemčice

Rozdeľovací plán  16

 

30/06/11
RP PPÚ k.ú. Nemčice

Rozdeľovací plán  13,14,15

 

30/06/11
RP PPÚ k.ú. Nemčice

Rozdeľovací plán 10,11,12

 

30/06/11
RP PPÚ k.ú. Nemčice

Rozdeľovací plán 7,8,9

 

30/06/11
RP PPÚ k.ú. Nemčice

Rozdeľovací plán 4,5,6

 

30/06/11
RP PPÚ k.ú. Nemčice

Rozdeľovací plán 1,2,3

 

30/06/11
RP-kladenie máp a Zverejnenie projektu PÚ

Rozdeľovací plán - kladenie máp

Zverejnenie projektu pozemkových úprav


 

08/11/10
Pozvánka PPÚ k.ú. Nemčice-výzva II

Pozvánka-výzva II

22/04/09
ZUNP PPÚ k.ú. Nemčice

Oznámenie o platnosti ZUNP

04/02/09
Návrh ZUNP PPÚ k.ú. Nemčice

ZUNP - doručenie

04/02/09
Návrh ZUNP PPÚ k.ú. Nemčice

Návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov

17/09/08
Schválenie VZFU k.ú. Nemčice

Schválenie - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

14/07/08
VZFU k.ú. Nemčice

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

14/07/08
VZFU k.ú. Nemčice

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

07/12/07
Prejednanie RPS PPÚ k.ú. Nemčice

Predstavenstvo ZUPÚ

07/12/07
Verejná vyhláška - Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ k.ú. Nemčice

Schválenie RPS

08/08/07
Verejná vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu PPÚ k.ú. Nemčice

Zverejnenie RPS

27/04/07
Nariadenie PPÚ k.ú. Nemčice

Nariadenie projektu pozemkových úprav


Ubytovanie v Nitre