Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Topoľčany

Pozemkové úpravy / Oponice

16/05/13
Harmonogram prác projektu PÚ k.ú. Oponice

"financované z prostriedkov EPFRV"

PPÚ OPONICE
Názov projektu
Projekt pozemkových úprav k.ú. Oponice - PPÚ k.ú. Oponice
Zhotoviteľ
GEOplán Trenčín s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín 
Časový
harmonogram
30.04.2005 - Bodové pole.
31.07.2005 - Vytýčenie a trvalé označenie hranice obvodu.
31.07.2007 - Register pôvodného stavu
30.04.2008 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - VZFU
31.01.2009 - Zásady pre umiestnenie nových pozemkov
30.09.2009 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.03.2011 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
30.04.2012 - Vykonanie projektu pozemkových úprav
31.10.2012 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu
31.10.2012 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
16/05/13
PPÚ Oponice

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch, týmto oznamuje, že Správa katastra Topoľčany zapísala dňa 22.04.2013 Projekt pozemkových úprav v k.ú. Oponice do katastra nehnuteľností. Vlastníkom pôdy v obvode projektu boli založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu. 

19/12/12
Žiadosť o zápis PPÚ Oponice

Obvodný pozemkový úrad dňa 11.12.2012 odovzdal na Správu katastra Topoľčany výsledný elaborát spolu so žiadosťou o  zápis projektu do katastra nehnuteľností.

26/11/12
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav k.ú. Oponice

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu

09/10/12
Evidenčná karta projektu pozemkových úprav k.ú. Oponice

Evidenčná karta projektu

09/10/12
Žiadosť o pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností

Stop stav Oponice

09/10/12
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v kat. území Oponice

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v kat. území Oponice

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

09/10/12
Rozhodnutie o schválení PPÚ Oponice

Rozhodnutie o schválení PPÚ Oponice

09/10/12
Rozdelovací plán PPÚ k.ú. Oponice

Register nového stavu - grafická časť

09/10/12
Verejná vyhláška - Zverejnenie projektu pozemkových úprav PPÚ k.ú. Oponice

Zverejnenie PPÚ

09/10/12
Platnosť ZUNP PPÚ k.ú. Oponice

Platnosť  Zásad na umiestnenie nových pozemkov

09/10/12
Verejná vyhláška - Zverejnenie ZUNP PPÚ k.ú. Oponice

Zverejnenie zásad na umiestnenie nových pozemkov

 

09/10/12
Schválenie VZFU PPÚ k.ú. Oponice

Schválenie  Všeobecných zásad funkčného usporiadania

09/10/12
Zverejnenie VZFU PPÚ k.ú. Oponice

Všeobecné zásady funkčného usporiadania

09/10/12
Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ k.ú. Oponice

Schválenie RPS

09/10/12
Verejná vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu PPÚ k.ú. Oponice

Zverejnenie RPS

27/04/07
Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav - Oponice

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav


Ubytovanie v Nitre