Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Topoľčany

Pozemkové úpravy / Ludanice

15/08/12
Harmonogram prác projektu PÚ k.ú. Ludanice

 "Tento projekt je spolufinancovaný ES"

PPÚ LUDANICE
Názov projektu
Projekt pozemkových úprav k.ú. Ludanice - PPÚ k.ú. Ludanice
Zhotoviteľ
GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Časový
harmonogram
30.04.2004 - Bodové pole.
31.07.2004 - Vytýčenie a trvalé označenie hranice obvodu.
31.07.2006 - Register pôvodného stavu
31.07.2007 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - VZFU
31.01.2008 - Zásady pre umiestnenie nových pozemkov
31.05.2008 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.05.2009 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.07.2010 - Vykonanie projektu pozemkových úprav
31.07.2011 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu
31.07.2011 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním       
20.09.2011 - Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Ludanice           
15/08/12
PPÚ Ludanice

 

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch, týmto oznamuje, že Správa katastra Topoľčany  dňa 06.02.2012  zapísala Projekt pozemkových úprav v k.ú. Ludanice do katastra nehnuteľností. Vlastníkom pôdy v obvode projektu boli založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu. 

15/08/12
Sumár projektu PÚ k.ú. Ludanice

Evidenčná karta projektu a prehľadná mapa starého a nového stavu

22/09/11
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav k.ú. Ludanice

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Ludanice

26/04/10
Nariadenie vykonanie PÚ k.ú. Ludanice

Plán prechodu hospodárenia v novom usporiadaní

Plán PHNU-graficky

26/04/10
Nariadenie vykonanie PÚ k.ú. Ludanice

Nariadenie vykonania PÚ

26/04/10
Schválenie projektu PÚ k.ú. Ludanice

Schválenie PPÚ

13/11/09
RP PPÚ k.ú. Ludanice

RP-po blokoch

13/11/09
RP PPÚ k.ú. Ludanice

RP-po blokoch

13/11/09
RP PPÚ k.ú. Ludanice

RP-po blokoch

13/11/09
RP PPÚ k.ú. Ludanice

RP-po blokoch

13/11/09
RP PPÚ k.ú. Ludanice

RP-po blokoch

13/11/09
RP PPÚ k.ú. Ludanice

RP-po blokoch

13/11/09
RP PPÚ k.ú. Ludanice

RP-po blokoch

13/11/09
RP PPÚ k.ú. Ludanice

RP-po blokoch

13/11/09
RP PPÚ k.ú. Ludanice

RP-po blokoch

13/11/09
RP PPÚ k.ú. Ludanice

RP-po blokoch

13/11/09
RP PPÚ k.ú. Ludanice

RP-po blokoch

13/11/09
Verejná vyhláška - Zverejnenie projektu pozemkových úprav Ludanice

Verená vyhláška

11/06/08
SZO PPÚ k.ú. Ludanice

dokumentácia k plánu spoločných zariadení a opatrení

11/06/08
SZO PPÚ k.ú. Ludanice

dokumentácia k plánu spoločných zariadení a opatrení

25/04/08
ZUNP PPÚ k.ú. Ludanice

Oznámenie o platnosti ZUNP

22/02/08
ZUNP PPÚ k.ú. Ludanice

Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov

22/02/08
ZUNP PPÚ k.ú. Ludanice

Zásady na umiestnenie nových pozemkov

22/02/08
ZUNP PPÚ k.ú. Ludanice

Zásady na umiestnenie nových pozemkov grafika

07/12/07
VZFU PPÚ k.ú. Ludanice

Schválenie - Všeobecné zásady funkčného usporiadania

09/08/12
ZRPS PPÚ k.ú. Ludanice

Zverejnenie registra pôvodného stavu

09/08/12
Schválenie RPS PPÚ k.ú. Ludanice

Schválenie regfistra pôvodného stavu

09/08/12
VZFU PPÚ k.ú. Ludanice

Všeobecné zásady funkčného usporiadania

09/08/12
Rozhodnutie o nariadení PÚ k.ú. Ludanice

Rozhodnutie o nariadení PÚ k.ú. Ludanice

Ubytovanie v Nitre