Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Topoľčany

Pozemkové úpravy / Koniarovce

16/10/12
Časový harmonogram PPÚ k.ú. Koniarovce
PPÚ Koniarovce
- Tento projekt je spolufinancovaný ES -
Zhotoviteľ Geodézia a.s. Bratislava, pracovisko Topoľčany, Bernolákova 26
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Koniarovce bolo vydané dňa 01.07.2003
Časový harmonogram 31.08.2003 - Bodové pole
30.11.2003 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
30.11.2004 - Účelová mapa polohopisu
30.11.2004 - Účelová mapa výškopisu
30.04.2005 – Ocenenie pozemkov
30.04.2005 - Register pôvodného stavu
30.09.2006 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
31.08.2006 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.08.2006 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
31.08.2006 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.07.2007 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
30.04.2008 - Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu, vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.10.2008 - Vytýčenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov
30.06.2009 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, zrovnávacie zostavenie
16/10/12
PPÚ Koniarovce

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch, týmto oznamuje, že Správa katastra Topoľčany  dňa 26.01.2010  zapísala Projekt pozemkových úprav v k.ú. Koniarovce do katastra nehnuteľností. Vlastníkom pôdy v obvode projektu boli založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu.

15/10/12
Evidenčná karta projektu pozemkových úprav Koniarovce

Evidenčná karta PPÚ Koniarovce

12/10/12
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ Koniarovce

Schválenie vykonania PPÚ

12/10/12
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav k.ú. Koniarovce

Nariadenie vykonania PPÚ

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

12/10/12
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav k.ú. Koniarovce

Schválenie PPÚ

12/10/12
Rozdeľovací plán PPÚ k.ú. Koniarovce - grafická časť

Rozdeľovací plán

TO974

TO981

TO982

12/10/12
Rozdeľovací plán PPÚ k.ú. Koniarovce - grafická časť

Rozdeľovací plán

TO881

TO883

TO973

12/10/12
Rozdeľovací plán - grafická časť PPÚ k.ú. Koniarovce

Rozdeľovací plán

HLO72

HLO74

TOO73

12/10/12
Verejná vyhláška - Zverejnenie registra nového stavu PPÚ k.ú. Koniarovce

Zverejnenie RNS

12/10/12
ZUNP Koniarovce - Oznámenie o platnosti

Zásady na umiestnenie nových pozemkov - oznámenie o platnosti

12/10/12
Verejná vyhláška - Zverejnenie zásad na umiestnenie nových pozemkov PPÚ k.ú. Koniarovce

Zverejnenie ZUNP

12/10/12
Rozhodnutie o schválení VZFU PPÚ k.ú. Koniarovce

Schválenie VZFU

12/10/12
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ k.ú. Koniarovce

Textová a grafická časť VZFU

12/10/12
Verejná vyhláška - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ k.ú. Koniarovce

VZFU

12/10/12
Verejná vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu a Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu PPÚ k.ú. Koniarovce

Zverejnenie RPS

Schválenie RPS

12/10/12
Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav PPÚ Koniarovce

Rozhodnutie o nariadení PÚ

Ubytovanie v Nitre