Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / JPÚ ÚKSÚP Nové Zámky

28/05/07
Hlavná stránka - JPÚ ÚKSÚP
Základné údajeKalendár akcií Oznamy

JPÚ ÚKSÚP
ukončené (21.7.2008 zapísané do KN)
ZhotoviteľGeopartner s.r.o., Košická 37, 82108 Bratislava
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie z 28.3.2007 o nariadení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v hospodárskom obvode Skúšobnej stanice ÚKSÚP v Nových Zámkoch s grafickou prílohou.
(prihláška do pozemkových úprav)
Združenie účastníkov PÚje evidované v registri združení pod poradovým číslom 10.
Ustanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ sa konalo dňa 25.5.2007, bola na ňom prednesená táto prezentácia, boli schválené stanovy ZÚPÚ a bolo zvolené predstavenstvo ZÚPÚ.
Časový harmonogram 31.10.2007 - Úvodné podklady (operát obvodu, RPS, VZFU)
31.05.2008 - Projekt a vykonanie projektu (ZUNP, PSZO, RPUV, RPGP)
Hore
Kalendár akcií
DátumČasMiestoAkciaPopis
28.5.200816.00ÚKSÚP NZVytýčenie v teréne vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne
12.5.200810.30ObPÚ NZRokovanie prerokovanie námietok proti PJPÚ ÚKSÚP s predstavenstvom a dotknutými vlastníkmi
8.4.20089.00ObPÚ NZPredstavenstvo ZÚPÚ doručenie zverejneného projektu pozemkových úprav
7.3.20088.00-12.00ObPÚ NZRokovanie prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov
31.1.20089.00MsÚ NZRokovanie rokovanie s odborom územného rozvoja a architektúry
24.1.200810.30ObPÚ NZPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie a odsúhlasenie návrhu ZUNP
12.11.200713.00ObPÚ NZPredstavenstvo ZÚPÚ doručenie a prerokovanie úvodných podkladov (RPS a VZFU)
29.10.200713.00MsÚ NZRokovanie rokovanie s odborom územného rozvoja a architektúry
18.10.200711.00Správa katastra NZRokovanie rokovanie so Správou katastra Nové Zámky
18.10.20079.00MsÚ NZRokovanie rokovanie s odborom právnym a odborom územného rozvoja a architektúry
25.5.200715.00ObPÚ NZUstanovujúce zhromaždenie ZÚPÚustanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ JPÚ ÚKSÚP, ktorého cieľom je schválenie stanov a voľba predstavenstva
Hore
Oznamy
Dátum uverejneniaOznam
21.7.2008 Dnes bol projekt JPÚ ÚKSÚP zapísaný do KN.
23.6.2008 Dňa 23.6.2008 bolo zverejnené záverečné rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ ÚKSÚP. Po jeho právoplatnosti bude zaslané aj s potrebnými prílohami na zápis do KN.
29.5.2008 Dňa 28.5.2008 bol so združením dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, bolo nariadené vykonanie projektu JPÚ, a prebehlo odovzdanie vytýčených význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne.
20.5.2008 Projekt pozemkových úprav bol dňa 19.5.2008 schválený, verejná vyhláška je na úradnej tabuli ObPÚ a na MsÚ na 15 dní.
7.4.2008 Projekt pozemkových úprav bol dňa 4.4.2008 zverejnený, verejná vyhláška je na úradnej tabuli MsÚ a PPÚ je k nahliadnutiu na ObPÚ. Dňa 8.4.2008 bude doručený združeniu účastníkov. Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu spolu s grafickou časťou RPUV.
27.3.2008Dňa 25.3.2008 ObPÚ požiadal správu katastra o pozastavenie zápisov do KN v obvode projektu JPÚ ÚKSÚP. Zápisy do KN budú pozastavené do schválenia vykonania projektu JPÚ ÚKSÚP a jeho zápisu do KN.
29.2.2008Dňa 7.3.2008 sa v zasadačke ObPÚ uskutoční podľa §12 ods.6 zákona prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov s jednotlivými vlastníkmi podľa časového harmonogramu uvedeného v pozvánke.
29.2.2008Dňa 29.2.2008 ObPÚ vydal a zaslal Oznámenie o platnosti ZUNP.
25.1.2008Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav JPÚ ÚKSÚP boli dňa 25.1.2008 podľa §11 ods.23 zákona o pozemkových úpravách zverejnené verejnou vyhláškou. ObPÚ súčasne doručuje ZUNP všetkým známym vlastníkom do vlastných rúk. ZUNP majú textovú časť a grafickú časť.
27.12.2007Dňa 27.12.2007 ObPÚ schválil RPS.
27.12.2007Dňa 19.12.2007 ObPÚ schválil VZFU.
5.11.2007Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav JPÚ ÚKSÚP boli dňa 5.11.2007 podľa §10 ods.4 zákona o pozemkových úpravách zverejnené verejnou vyhláškou a zároveň doručené ZÚPÚ. Súčasne ObPÚ podľa §10 ods.5 zákona o pozemkových úpravách oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFU. Elaborát VZFU má písomnú časť a grafickú časť.
5.11.2007 Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 5.11.2007 zverejnený, verejná vyhláška je na úradnej tabuli MsÚ a RPS je k nahliadnutiu na ObPÚ. Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z RPS, spolu s mapou parciel RPS.
Hore
23/06/08
JPÚ ÚKSÚP - Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ - verejná vyhláška
Rozhodnutie o schválení vykonania PJPÚ ÚKSÚP
29/05/08
JPÚ ÚKSÚP - Nariadenie vykonania PPÚ - verejná vyhláška
Nariadenie vykonania PJPÚ ÚKSÚP a postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
20/05/08
JPÚ ÚKSÚP - Schválenie PPÚ - verejná vyhláška
Rozhodnutie o schválení PJPÚ ÚKSÚP
08/04/08
JPÚ ÚKSÚP - Zverejnenie PPÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte.
08/04/08
JPÚ ÚKSÚP - Zverejnenie PPÚ - verejná vyhláška
Zverejnenie PPÚ - verejná vyhláška
29/02/08
JPÚ ÚKSÚP - ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte.
25/01/08
JPÚ ÚKSÚP - Zverejnenie ZUNP - verejná vyhláška
Zverejnenie ZUNP - verejná vyhláška, ZUNP textová časť, ZUNP grafická časť
27/12/07
JPÚ ÚKSÚP - schválenie VZFU - verejná vyhláška
Schválenie VZFU JPÚ ÚKSÚP - verejná vyhláška
05/11/07
JPÚ ÚKSÚP - VZFU
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte.
05/11/07
JPÚ ÚKSÚP - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte.
05/11/07
JPÚ ÚKSÚP - zverejnenie VZFU - verejná vyhláška
Zverejnenie VZFU JPÚ ÚKSÚP - verejná vyhláška
05/11/07
JPÚ ÚKSÚP - zverejnenie RPS - verejná vyhláška
Zverejnenie RPS JPÚ ÚKSÚP - verejná vyhláška
28/05/07
JPÚ ÚKSÚP - Ustanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
28/05/07
JPÚ ÚKSÚP - Rozhodnutie o nariadení JPÚ - súbory
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
Ubytovanie v Nitre