Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / Černík

07/02/07
Hlavná stránka - PPÚ Černík
Základné údajeKalendár akcií Oznamy

PPÚ Černík
- Financované z prostriedkov EPFRV -
ukončené (4.4.2013 zapísané do KN)
ZhotoviteľPentas s.r.o., Kolískova 1, 84105 Bratislava
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Černík z 1.6.2006 s grafickou prílohou
(prihláška do pozemkových úprav)
Združenie účastníkov PÚje evidované v registri združení pod poradovým číslom 8.
Ustanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ sa konalo dňa 16.9.2006, bola na ňom prednesená táto prezentácia, boli schválené stanovy ZÚPÚ a bolo zvolené predstavenstvo ZÚPÚ.
Časový harmonogram 31.07.2006 - Bodové pole
31.10.2006 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.10.2007 - Účelová mapa polohopisu
30.11.2007 - Účelová mapa výškopisu
31.05.2008 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.05.2008 - Register pôvodného stavu
31.05.2008 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.05.2009 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
31.01.2010 - Zásady umiestnenia nových pozemkov
31.05.2011 - Rozdeľovací plán vo forme UVP
31.07.2012 - Vytýčenie význačných a podrobných LBHNP
31.01.2013 - Rozdeľovací plán vo forme OKO
Hore
Štatistické údaje schváleného projektu
UkazovateľPôvodný stav
(pred PÚ)
Nový stav
(po PÚ)
Výmera obvodu PPÚ / (výmera celého k.ú.) [ha]1209 / (1339)
Počet vlastníkov2416
- z toho známych vlastníkov so známym pobytom1078
Počet parciel32053431
Počet vlastníckych vzťahov217704505
Počet parciel s jedným vlastníkom v 1/18113034
Priemerná výmera parcely [m2]37733524
Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu6,791,31
Priemerný počet parciel na 1 vlastníka9,012,20
Hore
Kalendár akcií
DátumČasMiestoAkciaPopis
11.7.-13.7.20128,00-18,00viničné honypodľa pozvánky odovzdanie vytýčených hraníc nových pozemkov
15.12.2011od 8.30OcÚ Černíkindividuálne prerokovanie námietok Prerokovanie námietok podľa § 13 ods. 4 s pozvanými vlastníkmi.
22.-23.11.2011od 9.00OcÚ Černíkindividuálne prerokovanie námietok Prerokovanie námietok podľa § 13 ods. 4 s pozvanými vlastníkmi.
3.11.20119.00OcÚ ČerníkPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie námietok
9.9.20119.00OcÚ ČerníkPredstavenstvo ZÚPÚ doručenie a zverejnenie projektu pozemkových úprav
9.12.20109.00OcÚ ČerníkPredstavenstvo ZÚPÚriešenie aktuálnych otázok
18.8.20109.00OcÚ ČerníkPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie postupu prác, riešenie aktuálnych otázok
27.1.20109.00OcÚ ČerníkPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie námietok proti návrhu ZUNP a ďalšieho postupu prác
12.-14.10.20099.00-12.00
15.00-18.00
OcÚ ČerníkIndividuálne prerokovania návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov S vlastníkmi, ktorí majú záujem o prerokovanie svojich návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov, ich prerokujú zástupcovia zhotoviteľa v uvedených termínoch na OcÚ.
9.10.200917.00Kultúrny dom ČerníkSpoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkovUskutoční sa v rámci prípravy návrhu ZUNP. Pozvánky sa zasielajú prihláseným vlastníkom pozemkov. Zúčastniť sa môžu všetci účastníci pozemkových úprav, ktorí chcú byť informovaní o príprave ZUNP. Návrh ZUNP má textovú časť a grafickú časť.
25.9.20099.00OcÚ ČerníkPredstavenstvo ZÚPÚpríprava návrhu ZUNP
17.9.20099.00OcÚ ČerníkPredstavenstvo ZÚPÚpríprava návrhu ZUNP
3.9.20099.00OcÚ ČerníkPredstavenstvo ZÚPÚpríprava návrhu ZUNP
25.8.200913.00OcÚ ČerníkPredstavenstvo ZÚPÚpríprava návrhu ZUNP
2.7.20099.00OcÚ ČerníkPredstavenstvo ZÚPÚpríprava návrhu ZUNP
26.5.20099.00ObPÚ Nové ZámkyRokovanie prerokovanie návrhu VZFU podľa §9 ods.12 zákona
23.10.20089.00OcÚ ČerníkPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie návrhov pre VZFU
26.8.20088.30OcÚ ČerníkPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie námietok proti RPS, príprava VZFU
25.4.200819.00OcÚ ČerníkPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie mapy hodnoty pozemkov, príprava zverejnenia RPS, informácia o prebiehajúcich prácach
19.6.20079.00OcÚ ČerníkKomisia na zisťovanie zmien druhov pozemkovzisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne
21.9.20068.30OcÚ ČerníkKomisia na zisťovanie priebehu hranice obvodu PPÚzisťovanie priebehu a trvalá stabilizácia význačných lomových bodov hranice obvodu PPÚ
16.9.200617.00Kultúrny dom ČerníkUstanovujúce zhromaždenie ZÚPÚustanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ v Černíku, ktorého cieľom je schválenie stanov ZÚPÚ a voľba predstavenstva ZÚPÚ
5.9.200618.00OcÚ ČerníkPrípravný výbor ZÚPÚrokovanie prípravného výboru ustanovujúceho zhromaždenia ZÚPÚ
Hore
Oznamy
Dátum uverejneniaOznam
11.4.2013 Projekt PÚ Černík bol ukončený a zapísaný do operátu katastra nehnuteľností dňa 4.4.2013.
4.4.2013 Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ Černík nadobudlo právoplatnosť dňa 22.3.2013. Týmto dňom zaniká vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobúda sa vlastníctvo k novým pozemkom.
6.3.2013 Vykonanie projektu PÚ Černík bolo schválené týmto rozhodnutím. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Dňom 31.10.2013 zaniknú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.
7.6.2012Zverejňuje sa nariadenie vykonania PPÚ Černík. Spolu s nariadením bol zverejnený dohodnutý "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní", ktorý má textovú časť a grafickú časť.
7.6.2012Projekt pozemkových úprav Černík bol schválený. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.6.2012.
9.9.2011Projekt pozemkových úprav bol dňa 9.9.2011 zverejnený, verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a PPÚ je k nahliadnutiu na OcÚ. Dňa 9.9.2011 bol doručený aj združeniu účastníkov. Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ, výpis z rozdeľovacieho plánu a informáciu o PÚ. Grafická časť RPUV je z dôvodu prehľadnosti rozdelená do troch súborov: západná časť k.ú., východná časť k.ú., a samostatne viničný hon.
Proti projektu a proti výpisu je možné podať písomné námietky do 30 dní od zverejnenia, resp. doručenia.
18.8.2010Od 6.7. do 27.8.2010 prebieha na OcÚ v Černíku prerokovanie návrhov nového usporiadania pozemkov (individuálne prerokovanie s každým vlastníkom pozemkov). Prihlásiť sa možno na www.pentas.sk. Informácie na tel. č. 02,63813037.
4.3.2010ZUNP Černík sú platné. Dňa 4.3.2010 bolo vydané oznámenie o platnosti ZUNP.
18.12.2009ZUNP boli zverejnené verejnou vyhláškou. Majú textovú časť a grafickú časť. Súčasne sa doručujú známym vlastníkom do vlastných rúk.
30.9.2009Návrh ZUNP, ktorý bude prezentovaný a prerokovaný 9.10. a 12.-14.10.2009, má textovú časť a grafickú časť.
22.6.2009 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Černík boli dňa 12.6.2009 zverejnené verejnou vyhláškou a zároveň doručené ZÚPÚ. Súčasne ObPÚ oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFU a zaslal im ich na CD. Nakoľko sa jedná o rozsiahly elaborát, tu zverejňujeme iba textovú časť VZFU (5,9MB) a grafickú časť VZFU (2,6MB).
19.5.2009Na 26.5.2009 ObPÚ pozval orgány a organizácie na prerokovanie návrhu VZFU Černík. Návrh VZFU na prerokovanie má textovú časť (5,9MB) a grafickú časť (2,6MB).
25.9.2008 Dňa 24.9.2008 ObPÚ schválil RPS.
28.6.2008 Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 20.6.2008 zverejnený na obci,
- verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a RPS je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z RPS,
- spolu z výpisom z RPS dostane informáciu o pozemkových úpravách,
- účastníci, ktorí sa neprihlásili o účasť na pozemkových úpravách dostanú aj oznámenie o tom, že ich v konaní zastupuje SPF a LSR,
- títo účastníci dostanú aj tlačivo Prihláška do pozemkových úprav,
- súčasne je v obálke Dotazník o zisťovaní zámerov pri nakladaní s pozemkami v novom usporiadaní.
23.1.2007Do októbra 2007 budú v k.ú. Černík prebiehať terénne meračské práce. Zhotoviteľ prosí o spoluprácu predovšetkým vlastníkov a užívateľov viníc a ovocných sadov. Konkrétne oznamy budú vyhlasované obecným rozhlasom a zverejňované na úradnej tabuli obce.
11.9.2006Dňa 5.9.2006 prípravný výbor ustanovujúceho zhromaždenia ZÚPÚ pripomienkoval a odsúhlasil návrh stanov ZÚPÚ, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli obce a bude prerokovaný na ustanovujúcom zhromaždení ZÚPÚ.
25.8.2006Dňa 16.9.2006 o 17.00 sa v Kultúrnom dome v Černíku uskutoční ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Je zvolané verejnou vyhláškou, ktorá je zverejnená na úradnej tabuli v obci Černík a susedných obciach (Michal nad Žitavou, Kmeťovo, Maňa, Mojzesovo, Komjatice a Vinodol). Vlastníkom s adresou podľa údajov v KN v iných obciach okrem horeuvedených bude zaslaná pozvánka s informáciou o PPÚ.
22.5.2006Nariadenie pozemkových úprav bude vydané dňa 1.6.2006.
19.4.2006Z ministerstva pôdohospodárstva sme obdržali podpísanú zmluvu o dielo so zhotoviteľom.
7.3.2006Na KPÚ NR sa uskutočnilo verejné obstarávanie PPÚ Černík. Po podpise zmluvy ministerstvom pôdohospodárstva s víťazom ObPÚ NZ rozhodne o nariadení PÚ, čím sa oficiálne začnú pozemkové úpravy v k.ú. Černík.
Hore
06/03/13
PPÚ Černík- schválenie vykonania PPÚ
Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Černík
07/06/12
PPÚ Černík- nariadenie vykonania PPÚ a postup prechodu
Nariadenie vykonania PPÚ Černík a Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
04/05/12
PPÚ Černík - schválenie PPÚ
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav k.ú. Černík
09/09/11
PPÚ Černík - zverejnenie PPÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
09/09/11
PPÚ Černík - zverejnenie PPÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
09/09/11
PPÚ Černík - zverejnenie PPÚ
zverejnenie PPÚ Černík
24/05/10
PPÚ Černík - platnosť ZUNP

K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte

18/12/09
PPÚ Černík - zverejnenie ZUNP
Zverejnenie ZUNP - verejná vyhláška
30/09/09
PPÚ Černík - návrh ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
26/08/09
PPÚ Černík - schválenie VZFU - verejná vyhláška
Rozhodnutie o schválení VZFU
12/06/09
PPÚ Černík - zverejnenie VZFU
Zverejnenie VZFU - verejná vyhláška
19/05/09
PPÚ Černík - návrh VZFU
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
17/10/08
PPÚ Černík - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
31/07/08
PPÚ Černík - zverejnenie RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
31/07/08
PPÚ Černík - zverejnenie RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
20/06/08
PPÚ Černík - zverejnenie RPS - verejná vyhláška
Zverejnenie RPS v obvode PPÚ Černík
11/09/06
PPÚ Černík - ZÚPÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
25/08/06
PPÚ Černík - ZÚPÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
07/06/06
PPÚ Černík - nariadenie PÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
Ubytovanie v Nitre