Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Pozemkové úpravy / JPÚ Malý Cetín

05/05/11
JPÚ Viničný hon

Obvodný pozemkový úrad v Nitre, týmto oznamuje, že Správa katastra Nitra dňa 2.3.2011 zapísala do katastra nehnuteľností Projekt jednoduchých pozemkových úprav Viničný hon. Vlastníkom pôdy v obvode projektu boli založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu.

05/05/11
JPÚ Viničný hon

Dňa 30.12.2010 požiadal ObPÚ Nitra Správu katastra Nitra o vykonanie zápisu projektu JPÚ Viničný hon v k.ú. Malý Cetín

05/05/11
JPÚ Viničný hon

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ - verejná vyhláška

05/05/11
JPÚ Viničný hon

Nariadenie vykonania PPÚ a postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

05/05/11
JPÚ Viničný hon

Rozhodnutie o schválení JPÚ - verejná vyhláška

11/08/10
JPÚ Viničný hon - zverejnenie PPÚ

Zverejnenie PPÚ

11/08/10
JPÚ Viničný hon - zverejnenie PPÚ

Verejná vyhláška

11/08/10
JPÚ Viničný hon - ZUNP

oznámenie o platnosti ZUNP

18/05/10
JPÚ Viničný hon - RPS

Rozhodnutie o schválení RPS

grafická časť RPS

12/04/10
Zásady na umiestnenie nových pozemkov

Zásady na umiestnenie nových pozemkov vo "Viničnom hone" - textová časť s grafikou

12/04/10
Zásady na umiestnenie nových pozemkov

Zverejnenie ZUNP v projekte JPÚ vo "Viničnom hone" v k.ú. Malý Cetín

04/03/10
Register pôvodneho stavu

Oznámenie o doručení - Výpis z registra pôvodneho stavu JPÚ v k.ú. Malý Cetín

Verejná vyhláška - zverejnenia registra pôvodneho stavu JPÚ v k.ú.Malý Cetín

Výpisy pre vlastníka  z registra pôvodneho stavu JPÚ Malý Cetín

04/03/10
Návrh - Zásady umiestnenia nových pozemkov

Návratka - predbežné zisťovanie zámerov vlastníka a vyjadrenie k možnosti prerokovania nárokov a požiadaviek pri tvorbe ZUNP

Grafická príloha ZUNP

04/03/10
Návrh - Zásady umiestnenia nových pozemkov

Výzva na prerokovanie návrhu a požiadavky vlastníka na určenie nových pozemkov k vypracovaniu  ZUNP v projekte JPÚ v k.ú Malý Cetín

Návrh Zásad na umiestnenie nových pozemkov JPÚ v k.ú. Malý Cetín

16/02/10
Ustanovujúce zhromaždenie

Ustanovujúce zhromaždenie združenia účastníkov pozemkových úprav  formou jednoduchých pozemkových úprav v hospodárskom obvode "Viničný hon" v kat. území Malý Cetín

08/02/10
Prihláška - Splnomocnenie - Návrh stanov

Prihláška do pozemkvých úprav formou jednoduchých pozemkových úprav vykonaných hospodárskom obvode "Viničného honu" v kat. území Malý Cetín

Splnomocnenie na zastupovanie vo veci do pozemkvých úprav formou jednoduchých pozemkových úprav vykonaných hospodárskom obvode "Viničného honu" v kat. území Malý Cetín

Návrh stanov združenia účastníkov  jednoduchých pozemkových úprav vykonaných hospodárskom obvode "Viničného honu" v kat. území Malý Cetín

08/02/10
Verejná vyhláška - pozvánka

Verejná vyhláška na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav  v obvode "Viničného honu" v katastrálnom území Malý Cetín

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav obvode "Viničného honu" v katastrálnom území Malý Cetín

03/02/10
Rozhodnutie o nariadení JPÚ

Rozhodnutie o nariadení jednoduchých pozemkových úprav v hospodárskom obvode "Viničného honu" v kat. území Malý Cetín

05/11/09
Verejná vyhláška

Nariadenie začatia jednoduchých pozemkových úprav v obvode "Viničného honu" v k.ú. Malý Cetín.

Ubytovanie v Nitre