Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Pozemkové úpravy / Ladice

12/04/07
PPÚ Ladice

ukončené (09.03.2012 - zapísané do KN)

Zhotoviteľ Združenie ENVI-GEO Ladice, Nitra, zastúpené ENVI-GEOS, s.r.o., M.Š.Trnavského 13, Nitra
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Ladice bolo vydané dňa 02.05.2006.
Časový harmonogram 31.07.2006 - Bodové pole
31.10.2006 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.07.2007 - Účelová mapa polohopisu
31.07.2007 - Účelová mapa výškopisu
31.10.2007 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.10.2007 - Register pôvodného stavu
31.05.2008 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.05.2008 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
28.02.2009 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
30.09.2009 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
30.09.2009 - Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu
31.03.2011 - Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
29.02.2012 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, zrovnávacie zostavenie
05/04/12
PPÚ Ladice

Obvodný pozemkový úrad v Nitre, týmto oznamuje, že Správa katastra v Zlatých Moravciach dňa 09.03.2012 zapísala do katastra nehnuteľností Projekt pozemkových úprav Ladice. Vlastníkom pôdy v obvode projektu boli založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu.

07/09/10
Schválenie projektu

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Ladice podľ § 13 ods. 3, ods. 6 v zmysle  zákona 330/91 Zb. o pozemkových úpravách... v znení neskorších predpisov

06/07/10
Verejná vyhláška - rozdeľovací plán

Verejná vyhláška - zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode PÚ Ladice

18/09/09
Verená vyhláška ZUNP

Verená vyhláška - zverejnenie všeobecných zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ

Zápis o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov týkajúcich sa PPÚ k.ú. Ladice

18/09/09
Verejná vyhláška VZFU

Verejná vyhláška - zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PÚ

18/09/09
Schválenie VZFU

Schválenie všobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PÚ

18/09/09
Verejná vyhláška

Verená vyhláška - zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav

18/09/09
Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Ladice

18/09/09
Rozhodnutie o nariadení

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav k nehnuteľnostiam v k.ú. Ladice

18/09/09
Nariadenie konania o začatí PÚ

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Ladice  

Ubytovanie v Nitre