Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Pozemkové úpravy / Klasov

15/05/07
PPÚ Klasov

ukončené (06.09.2012 - zapísané do KN)

Zhotoviteľ Geomer PÚ s.r.o, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Klasove bolo vydané dňa 02.05.2006.
Časový harmonogram 31.07.2006 - Bodové pole
31.10.2006 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.07.2007 - Účelová mapa polohopisu
31.07.2007 - Účelová mapa výškopisu
31.10.2007 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.10.2007 - Register pôvodného stavu
31.03.2007 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.05.2008 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
31.10.2008 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
31.07.2009 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.05.2010 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.06.2011 - Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.04.2012 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, zrovnávacie zostavenie, atlas projektu
30/11/12
PPÚ Klasov

Obvodný pozemkový úrad v Nitre, týmto oznamuje, že Správa katastra v Nitre dňa 06.09.2012 zapísala do katastra nehnuteľností Projekt pozemkových úprav Klasov. Vlastníkom pôdy v obvode projektu boli založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu.

18/03/11
Verejná vyhláška - rozdeľovací plán

Verejná vyhláška - zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode PÚ Klasov

30/03/10
Zásady na umiestnenie nových pozemkov

Schválenie Zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode PÚ  Klasov - oznámenie o platnosti

29/04/09
Schválenie VZFU
Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Klasov
29/04/09
Schválenie RPS
Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu k.ú. Klasov
Ubytovanie v Nitre