Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Pozemkové úpravy / Malé Vozokany

11/04/07
PPÚ Malé Vozokany

ukončené (27.08.2012 - zapísané do KN)

 

Zhotoviteľ Združenie ENVI-GEO Malé Vozokany, Nitra zastúpené GeO-HaJ, s.r.o, Piešťany, Vajanského 1976/14
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Malé Vozokany bolo vydané dňa 31.01.2005.
Časový harmonogram 30.04.2005 - Bodové pole
31.07.2005 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.07.2006 - Účelová mapa polohopisu
31.03.2006 - Účelová mapa výškopisu
31.07.2007 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.07.2007 - Register pôvodného stavu
31.10.2007 - Miestny územný systém ekologickej stability
30.04.2008 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
31.01.2009 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
30.09.2009 - Plán spoločných zariadení a opatrení
28.02.2011 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
28.02.2012 - Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.01.2013 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, zrovnávacie zostavenie
04/04/13
PPÚ Malé Vozokany

Obvodný pozemkový úrad v Nitre, týmto oznamuje, že Správa katastra v Zlatých Moravciach dňa 27.08.2012 zapísala do katastra nehnuteľností Projekt pozemkových úprav Malé Vozokany. Vlastníkom pôdy boli v obvode projektu založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu.

10/12/12
Schválenie VZFU v obvode PPÚ Malé Vozokany

Úvodné podklady vypracovania Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode

Návrh funkčného usporiadania územia

07/12/12
Schválenie vykonania projektu

Rozhodnutie - schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Malé Vozokany podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Z.z.

13/04/12
Vykonanie projektu PPÚ Malé Vozokany

Nariadenie vykonania projektu PPÚ v k.ú. Malé Vozokany.

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov v obvode PPÚ Malé Vozokany.

03/01/12
Rozhodnutie o schválení projektu PPÚ v k.ú. Malé Vozokany

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Malé Vozokany

Verejná vyhláška - projekt pozemkových úprav

Rozdeľovací plán-grafická časť

10/03/10
Nariadenie konania PÚ

Nariadenie konania o začatí PÚ

Rozhodnutie o nariadení PÚ

24/06/09
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v k.ú. Malé Vozokany

Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov

Grafické znázornenie navrhovaných ZUNP

24/06/09
Schválenie VZFU v obvode PPÚ Malé Vozokany

Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Malé Vozokany

Schválenie zásad - doručenie

Verejná vyhláška VZFU

24/06/09
Schválenie RPS k.ú. Malé Vozokany

Schválenie registra pôvodného stavu v kat.území Malé Vozokany

Register pôvodneho stavu - doručenie

Verejná vyhláška - zverejnenie RPS

30/01/09
Verejná vyhláška

Zverejnenie Návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ Malé Vozokany
Ubytovanie v Nitre