Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Pozemkové úpravy / Veľký Báb

11/04/07
PPÚ Veľký Báb

ukončené (05.02.2013 - zapísané do KN)

 

Zhotoviteľ Ing. Zuzana Juríková – GEOTOP, Murániho 13, 949 11 Nitra
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Báb bolo vydané dňa 01.02.2005
Časový harmonogram 30.04.2005 - Bodové pole
31.07.2005 - Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu PPÚ
31.07.2006 - Účelová mapa polohopisu
31.10.2006 - Účelová mapa výškopisu
31.07.2007 - Ocenenie pozemkov
31.07.2007 - Register pôvodného stavu
31.10.2007 - Miestny územný systém ekologickej stability
30.04.2008 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
31.01.2009 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
30.09.2009 - Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení
28.02.2011 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
30.04.2012 - Vykonanie projektu pozemkových úprav
28.02.2013 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, alebo vo forme obnovy kat. operátu novým mapovaním
 
03/04/13
PPÚ Veľký Báb

Obvodný pozemkový úrad v Nitre, týmto oznamuje, že Správa katastra v Nitre dňa 05.02.2013 zapísala do katastra nehnuteľností Projekt pozemkových úprav Veľký Báb. Vlastníkom pôdy boli v obvode projektu založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu.

14/12/12
PPÚ Veľký Báb

Informácia - Dňa 14.12.2012 bola Správe katastra Nitra doručená žiadosť o vykonanie zápisu projektu PÚ Veľký Báb do katastra nehnuteľností

05/12/12
PPÚ Veľký Báb

Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v kat. území Veľký Báb

05/12/12
PPÚ Veľký Báb

Informácia o zastavení zápisov do katastra nehnuteľností

05/12/12
PPÚ Veľký Báb

Nariadenie vykonania projektu PÚ Veľký Báb

05/12/12
PPÚ Veľký Báb

Schválenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Veľký Báb

06/05/11
PPÚ Veľký Báb

Zverejnenie PPÚ Veľký Báb

06/05/11
PPÚ Veľký Báb

Zverejnenie PPÚ Veľký Báb

31/07/09
PPÚ Veľký Báb

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v k.ú. Veľký Báb

04/02/09
PPÚ Veľký Báb

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v k.ú. Veľký Báb

04/02/09
PPÚ Veľký Báb

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Veľký Báb

03/12/08
PPÚ Veľký Báb

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode PPÚ Veľký Báb

01/04/08
PPÚ Veľký Báb

Nariadenie pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Báb

Ubytovanie v Nitre