Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Pozemkové úpravy / Veľké Vozokany

11/04/07
PPÚ Veľké Vozokany

ukončené (12.12.2011 - zapísané do KN)

Zhotoviteľ Geodetická odborná kancelária, J.Vuruma 4, 949 01 Nitra
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Vozokany bolo vydané dňa 03.03.2004.
Časový harmonogram 30.04.2004 - Bodové pole
30.06.2004 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.08.2005 - Účelová mapa polohopisu
10.08.2006 - Účelová mapa výškopisu
10.08.2006 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
10.08.2006 - Register pôvodného stavu
31.03.2007 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.10.2007 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.04.2008 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
30.09.2009 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
28.02.2011 - Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.10.2011 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, zrovnávacie zostavenie

 

 

10/12/12
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

Rozhodnutie - Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

Verejná vyhláška - zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ 

10/12/12
Register pôvodného stavu

Rozhodnutie - schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Veľké Vozokany podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

Verejná vyhláška - zverejnenie registra pôvodného stavu

10/12/12
Rozhodnutie o nariadení

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav k nehnuteľnostiam v k.ú. Veľké Vozokany podľa § 8 ods. 1 zákona 330/1991 Zb.

09/03/12
PPÚ Veľké Vozokany

Obvodný pozemkový úrad v Nitre, týmto oznamuje, že Správa katastra v Zlatých Moravciach dňa 12.12.2011 zapísala do katastra nehnuteľností Projekt pozemkových úprav Veľké Vozokany. Vlastníkom pôdy boli v obvode projektu založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu.

17/10/11
Schválenie vykonania projektu

podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa v kat.území Veľké Vozokany schvaľuje vykonanie projektu PÚ

13/05/11
Pozastavenie zápisov do KN

Pozastavenie zápisov do KN k 14.07.2011 - výzva a informácia

 

21/01/11
Vykonanie projektu PPÚ Veľké Vozokany

Nariadenie vykonania projektu PPÚ v kat. území Veľké Vozokany.

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov v obvode PPÚ Veľké Vozokany.

06/09/10
Schválenie projektu k.ú. Veľké Vozokany

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Veľké Vozokany podľa § 13 ods. 5, 6  v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách ... v znení neskorších predpisov

09/11/09
Rozdeľovací plán

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde a na plochách lesného pôdneho fondu.

  • Verejná vyhláška
  • Výpis z rozdeľovacieho plánu - doručene
  • Grafická časť rozdeľovací plán
24/07/08
Verená vyhláška - Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov

Zápis o platnosti vyhotovených ZUNP PPÚ Veľké Vozokany

17/04/08
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode PPÚ

  • dotazník
  • zásady umiestnenia nových pozemkov - text
  • zásady pre umiestnenie nových pozemkov na podklade plánu SZO a VZO
Ubytovanie v Nitre