Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Pozemkové úpravy / Lužianky

25/04/07
PPÚ Lužianky

ukončené - (30.1.2012 - zapísané do KN)

Zhotoviteľ Geodetická odborná kancelária, J.Vuruma 4, 949 01 Nitra
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Lužianky bolo vydané dňa 03.03.2004.
Časový harmonogram

30.04.2004 - Bodové pole
31.08.2004 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.08.2005 - Účelová mapa polohopisu
31.07.2006 - Účelová mapa výškopisu
31.07.2006 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.07.2006 - Register pôvodného stavu
31.03.2007 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.10.2007 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.04.2008 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
31.01.2009 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.07.2009 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.07.2010 - Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.07.2011 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, zrovnávacie     zostavenie

13/12/12
PPÚ Lužianky

Obvodný pozemkový úrad v Nitre, týmto oznamuje, že Správa katastra Nitra dňa 30.01.2012 zapísala do katastra nehnuteľností Projekt pozemkových úprav Lužianky. Vlastníkom pôdy v obvode projektu boli založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu.

13/12/12
PPÚ Lužianky

Schválenie vykonania projektu PÚ Lužianky

13/12/12
PPÚ Lužianky

Nariadenie vykonania projektu PÚ Lužianky

13/12/12
PPÚ Lužianky

Schválenie projektu pozemkových úprav v k.ú. Lužianky

10/04/12
PPÚ Lužianky

Zverejnenie projektu PÚ Lužianky

14/09/09
PPÚ Lužianky

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v obvode PPÚ Lužianky

14/09/09
PPÚ Lužianky

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ Lužianky - schválenie

14/09/09
PPÚ Lužianky

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Lužianky - doričenie

14/09/09
PPÚ Lužianky

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode PPÚ Lužianky

14/09/09
PPÚ Lužianky

Nariadenie pozemkových úprav v katastrálnom území Lužianky

Ubytovanie v Nitre