Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Pozemkové úpravy / Vieska nad Žitavou

11/04/07
PPÚ Vieska nad Žitavou

ukončené - (24.11.2010 zapísané do KN)

Zhotoviteľ Združenie ENVI-GEO Vieska, Nitra, zastúpené ENVI-GEOS, s.r.o., M.Š.Trnavského 13, Nitra
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Vieska nad Žitavou bolo vydané dňa 01.07.2003.
Časový harmonogram 31.08.2003 - Bodové pole
30.11.2003 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.10.2004 - Účelová mapa polohopisu
31.03.2005 - Účelová mapa výškopisu
31.10.2005 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.10.2005 - Register pôvodného stavu
30.06.2006 - Miestny územný systém ekologickej stability
30.06.2006 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.06.2006 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
30.04.2007 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
30.04.2007 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.10.2008 - Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu
31.03.2010 - Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.10.2010 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, zrovnávacie zostavenie
07/12/12
Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v kat. území Vieska nad Žitavou podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

Verejná vyhláška - zverejnenie registra pôvodnéhostavu

07/12/12
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

Verejná vyhláška - zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

07/12/12
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

Zápis o platnosti vyhotovených Zásad pre umiestnenie nových pozemkov

03/01/12
PPÚ Vieska nad Žitavou

Obvodný pozemkový úrad v Nitre, týmto oznamuje, že Správa katastra v Zlatých Moravciach dňa 24.11.2010 zapísala do katastra nehnuteľností Projekt pozemkových úprav Vieska nad Žitavou. Vlastníkom pôdy boli v obvode projektu založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu.

12/10/10
Rozhodnutie o schválení vykonanie PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v kat. území Vieska nad Žitavou v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov

16/06/10
Pozastavenie zápisov do KN

Pozastavenie zápisov do KN k 16.júlu 2010 - výzva

12/03/10
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

Návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ v k.ú. Vieska nad Žitavou

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - doručenie

Verejná vyhláška - zverejnenie návrhu ZUNP

12/03/10
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

Rozhodnutie - schválenie všeobecných zásad funkčného usporuiadania územia

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - doručenie

Projekt všeobecné  zásady funkčnéh ousporiadania územia Vieska nad Žitavou

12/03/10
Rozhodnutie o nariadení PÚ

Rozhodnutie  o nariadení pozemkových úprav podľa § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

24/06/09
Nariadenie vykonania PPÚ Vieska nad Žitavou

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v kat. území Vieska nad Žitavou podľa § 14 ods. 1 zákona 330/1991 Zb.

Verejná vyhláška - Zverejnenie nariadenia vykonania projektu PÚ

Postup prechodu na nové usporiadanie v obvode PPÚ

24/06/09
Rozhodnutie o schválení projektu PPÚ v k.ú. Vieska nad Žitavou

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Vieska nad Žitavou

Verejná vyhláška - projekt pozemkových úprav

Porovnanie pôvodného stavu a nového stavu PPÚ Vieska nad Žitavou

Ubytovanie v Nitre