Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Pozemkové úpravy / Melek

15/05/07
PPÚ Melek

 

ukončené - (18.1.2011 zapísané do KN)

Zhotoviteľ GEOMETRA Levice, spol. s r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Melek bolo vydané dňa 01.07.2003.
Časový harmonogram
31.08.2003-Bodové pole
30.11.2003-Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu PPÚ
31.03.2005-Účelové mapovanie polohopisu v obvode PPÚ
31.03.2005-Účelové mapovanie výškopisu pre PPÚ
31.10.2005-Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.10.2005-Register pôvodného stavu
30.06.2006-Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.06.2006-Miestny územný systém ekologickej stability
30.06.2006-Zásady pre umiestnenie nových pozemkov
30.04.2007-Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
30.04.2008-Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde
28.02.2009-Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
28.02.2009-Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu
31.01.2010-Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov,Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc
31.01.2011-Rozdeľovací plán vo forme GP, zrovnávacie zostavenie, Atlas projektu pozemkových úprav
 
05/05/11
PPÚ Melek

Obvodný pozemkový úrad v Nitre, týmto oznamuje, že Správa katastra Nitra dňa 18.1.2011 zapísala do katastra nehnuteľností Projekt pozemkových úprav Melek. Vlastníkom pôdy v obvode projektu boli založené nové listy vlastníctva podľa rozdeľovacieho plánu.

19/01/11
PPÚ Melek

´5.1.2011 bola na Správu katastra zaslaná žiadosť o vykonanie zápisu projektu do KN

19/01/11
PPÚ Melek

Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav

11/08/10
PPÚ Melek - informácia

PPÚ Melek - informácia

31/07/09
PPÚ Melek

Nariadenie vykonania projektu PÚ Melek a plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

31/07/09
PPÚ Melek

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Melek

31/07/09
PPÚ Melek

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

31/07/09
PPÚ Melek

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Melek - register nového stavu

31/07/09
PPÚ Melek

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav Melek

22/04/09
PPÚ Melek

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav Melek

20/02/09
PPÚ Melek

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Melek

19/09/08
PPÚ Melek

Schválenie registra pôvodného stavu v PPÚ Melek

19/09/08
PPÚ Melek

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Melek 

Ubytovanie v Nitre