Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Tešmak

25/05/15
Projekt pozemkových úprav Tešmak - Schválenie vykonania projektu
21/02/13
ZUNP - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
05/10/12
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
25/01/12
RPS - Register pôvodného stavu
14/05/09
PPÚ Tešmak - prihláška do PÚ
14/05/09
PPÚ Tešmak - nariadenie PÚ
14/05/09
PPÚ Tešmak - časový harmonogram
PPÚ Tešmak
Financované z prostriedkov EPFRV -
Zhotoviteľ URBAN-LAUKO, spol. s.r.o., Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Tešmak bolo vydané dňa 26.3.2009
Združenie účastníkov PÚ je evidovaná v Registri združení pod poradovým číslom ?.
Časový harmonogram 30.04.2010 - Bodové pole
30.04.2010 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia hranicu obvodu PPÚ
30.04.2011 - Účelové mapovanie polohopisu
30.04.2011 - Účelové mapovanie výškopisu
30.07.2011 - Aktualizácia BPEJ a ocenenie pozemkov
30.07.2011 - Register pôvodného stavu
31.01.2012 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.01.2012 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
31.10.2012 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
31.01.2013 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.10.2013 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.07.2014 - Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.03.2015 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.03.2015 - Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

 

 

Ubytovanie v Nitre