Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Veľké Šarovce

13/10/14
Projekt pozemkových úprav Veľké Šarovce - Schválenie vykonania projektu
09/09/13
PPÚ - Projekt pozemkových úprav Veľké Šarovce
06/11/12
ZUNP - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
13/02/12
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
21/06/11
RPS - Register pôvodného stavu
11/02/11
RPS - Register pôvodného stavu
22/06/09
PPÚ Veľké Šarovce - Stanovy
27/03/09
PPÚ Veľké Šarovce - prihláška do PÚ
27/03/09
PPÚ Veľké Šarovce - nariadenie PÚ
27/03/09
PPÚ Veľké Šarovce - časový harmonogram
PPÚ Veľké Šarovce
Financované z prostriedkov EPFRV -
Zhotoviteľ Geomer PÚ, s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Šarovce bolo vydané dňa 25.3.2009
Časový harmonogram 31.10.2009 - Bodové pole
31.10.2009 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia hranicu obvodu PPÚ
31.10.2009 - Účelové mapovanie polohopisu
30.04.2010 - Účelové mapovanie výškopisu
31.10.2010 – Aktualizácia BPEJ a ocenenie pozemkov
31.01.2011 - Register pôvodného stavu
31.10.2011 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.10.2011 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
31.07.2012 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
                   - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.03.2013 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.10.2013 - Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.05.2014 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.05.2014 - Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

 

Ubytovanie v Nitre