Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Malé Šarovce

14/08/23
Projekt pozemkových úprav Malé Šarovce - Oprava rozhodnutia o schválení vykonania projektu
23/02/21
Projekt pozemkových úprav Malé Šarovce - Oprava rozhodnutia o schválení vykonania projektu
21/10/14
Projekt pozemkových úprav Malé Šarovce - Schválenie vykonania projektu
12/11/13
PPÚ - Projekt pozemkových úprav Malé Šarovce
08/08/12
ZUNP - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
23/04/12
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
03/11/11
RPS - Register pôvodného stavu
22/06/09
PPÚ Malé Šarovce - Stanovy
26/03/09
PPÚ Malé Šarovce - prihláška do PÚ
26/03/09
PPÚ Malé Šarovce - nariadenie PÚ
27/03/09
PPÚ Malé Šarovce - časový harmonogram
PPÚ Malé Šarovce
Financované z prostriedkov EPFRV -
Zhotoviteľ Ing. Ján Predajniansky – progeos, Dopravná 14, 934 03 Levice
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Malé Šarovce bolo vydané dňa 25.3.2009
Časový harmonogram 30.09.2009 - Bodové pole
30.09.2009 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.01.2011 - Účelové mapovanie polohopisu
31.01.2011 - Účelové mapovanie výškopisu
31.05.2011 – Aktualizácia BPEJ a ocenenie pozemkov
31.05.2011 - Register pôvodného stavu
31.01.2012 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.01.2012 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
31.05.2012 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
31.01.2013 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
30.06.2013 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.01.2014 - Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.01.2015 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.01.2015 - Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
Ubytovanie v Nitre