Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Používané skratky

03/04/07
Používané skratky
SkratkaVýznam
zákonZákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
ObPÚobvodný pozemkový úrad
ObPÚ LVObvodný pozemkový úrad v Leviciach
KPÚkrajský pozemkový úrad
KPÚ NRKrajský pozemkový úrad v Nitre
MP SRMinisterstvo pôdohospodárstva SR
OcÚobecný úrad
BPEJbonitovaná pôdnoekologická jednotka
k.ú.katastrálne územie
KNkataster nehnuteľností
pozemkové úpravy
JPÚjednoduché pozemkové úpravy
PPÚprojekt pozemkových úprav
RPSregister pôvodného stavu
ZÚPÚzdruženie účastníkov pozemkových úprav
VZFUvšeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav
ZUNPzásady na umiestnenie nových pozemkov
MÚSESmiestny územný systém ekologickej stability
SZOspoločné zariadenia a opatrenia
VZOverejné zariadenia a opatrenia
VÚPoPVýskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
ÚKSÚPÚstredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Ubytovanie v Nitre