Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Sazdice

27/03/15
Projekt pozemkových úprav Sazdice - Schválenie vykonania projektu
05/08/13
Projekt pozemkových úprav Sazdice - Schválenie projektu
13/03/13
Projekt pozemkových úprav Sazdice - Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
06/04/11
ZUNP - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
06/04/11
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
06/04/11
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
16/01/09
Pracovné stretnutie komisie - prejednanie VZFU
19/01/11
PPÚ Sazdice - časový harmonogram
PPÚ Sazdice
Financované z prostriedkov EPFRV -
Zhotoviteľ ENVI-GEOS, s.r.o., M.S.Trnavského 13, 949 01 Nitra ,                     Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Kartusek
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Sazdice bolo vydané dňa 1.6.2005
Združenie účastníkov PÚ je evidovaná v Registri združení pod poradovým číslom 6.
Časový harmonogram 31.07.2005 - Bodové pole
31.10.2005 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia hranicu obvodu PPÚ
31.10.2006 - Účelové mapovanie polohopisu Blok I.
31.07.2007 - Účelové mapovanie polohopisu Blok II.
31.05.2008 - Účelové mapovanie výškopisu
31.05.2008 - Aktualizácia BPEJ a ocenenie pozemkov
31.05.2008 - Register pôvodného stavu
31.01.2009 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.01.2009 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.09.2009 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
30.04.2011 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
30.05.2012 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
30.05.2013 - Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.03.2014 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.03.2014 - Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

 
04/12/08
Evidenčná karta PPÚ Sazdice
03/04/07
PPÚ Sazdice - nariadenie PÚ
Nariadenie pozemkových úprav Rozhodnutie
Ubytovanie v Nitre