Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Šalov

05/08/13
Projekt pozemkových úprav Šalov - Schválenie vykonania projektu
16/08/12
Projekt pozemkových úprav Šalov - Schválenie projektu
16/08/12
PPÚ - Projekt pozemkových úprav Šalov
06/04/11
ZUNP - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
06/04/11
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
06/04/11
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
19/01/11
PPÚ Šalov - časový harmonogram
PPÚ Šalov
Financované z prostriedkov EPFRV -
Zhotoviteľ Geomer PÚ, s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Šalov bolo vydané dňa 1.6.2005
Združenie účastníkov PÚ je evidovaná v Registri združení pod poradovým číslom 7.
Časový harmonogram 31.07.2005 - Bodové pole
31.10.2005 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia hranicu obvodu PPÚ
31.07.2006 - Účelové mapovanie polohopisu Blok I.
31.07.2007 - Účelové mapovanie polohopisu Blok II.
31.05.2008 - Účelové mapovanie výškopisu
31.05.2008 - Aktualizácia BPEJ a ocenenie pozemkov
31.01.2008 - Register pôvodného stavu
30.09.2009 - Miestny územný systém ekologickej stability
30.09.2009 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.04.2010 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
30.09.2010 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.07.2011 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.01.2012 - Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov
30.09.2012 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
30.09.2012 - Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 
 

 

04/12/08
Evidenčná karta a RPS - Register pôvodného stavu PPÚ Šalov
03/04/07
PPÚ Šalov - nariadenie PÚ
Nariadenie pozemkových úprav Rozhodnutie
Ubytovanie v Nitre