Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Ipežský Sokolec

22/09/14
Projekt pozemkových úprav Ipežský Sokolec - Schválenie vykonania projektu
24/09/13
PPÚ - Projekt pozemkových úprav Ipežský Sokolec
16/01/12
ZUNP - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
16/06/11
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
13/05/09
PPÚ Ipežský Sokolec - časový harmonogram
PPÚ Ipežský Sokolec
Financované z prostriedkov EPFRV -
Zhotovitež GEOPRIS spol. s.r.o., Horná 79, 974 01 Banská Bystrica
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Ipežský Sokolec bolo vydané dňa 1.6.2005
Združenie účastníkov PÚ je evidovaná v Registri združení pod poradovým číslom 4.
Časový harmonogram 31.05.2005 - Bodové pole
30.04.2006 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia hranicu obvodu PPÚ
31.10.2006 - Účelové mapovanie polohopisu Blok III.
31.10.2007 - Účelové mapovanie polohopisu Blok I.
31.05.2008 - Účelové mapovanie polohopisu Blok II.
31.01.2009 - Účelové mapovanie výškopisu
31.05.2009 - Aktualizácia BPEJ a ocenenie pozemkov
31.05.2009 - Register pôvodného stavu
31.05.2010 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.01.2011 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.09.2011 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
31.10.2012 - Rozdežovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
30.09.2013 - Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.07.2014 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdežovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.07.2014 - Rozdežovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

 
04/12/08
Evidenčná karta PPÚ Ipežský Sokolec
12/04/07
PPÚ Ipežský Sokolec - nariadenie PÚ
Nariadenie pozemkových úprav Rozhodnutie
Ubytovanie v Nitre