Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Nýrovce

22/01/14
Projekt pozemkových úprav Nýrovce - Schválenie vykonania projektu
15/12/09
ZUNP - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
18/09/09
ZUNP - Zásady umiestnenia nových pozemkov
03/09/09
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
11/06/09
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
25/05/09
PPÚ Nýrovce - Register pôvodného stavu
25/05/09
PPÚ Nýrovce - Register pôvodného stavu
13/05/09
PPÚ Nýrovce- časový harmonogram
PPÚ Nýrovce
Financované z prostriedkov EPFRV -
Zhotoviteľ GEOMETRA Levice spol. s.r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Nýrovce bolo vydané dňa 22.3.2005
Združenie účastníkov PÚ je evidovaná v Registri združení pod poradovým číslom 3.
Časový harmonogram 31.05.2005 - Bodové pole
30.09.2005 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia hranicu obvodu PPÚ
31.08.2006 - Účelové mapovanie polohopisu Blok I.
31.08.2007 - Účelové mapovanie polohopisu Blok II.
31.05.2008 - Účelové mapovanie výškopisu
31.05.2008 - Aktualizácia BPEJ a ocenenie pozemkov
31.05.2008 - Register pôvodného stavu
31.05.2008 - Miestny územný systém ekologickej stability
30.04.2009 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.09.2009 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
31.01.2011 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.04.2012 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.01.2013 - Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.09.2013 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.09.2013 - Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

 
04/12/08
Evidenčná karta PPÚ Nýrovce
12/04/07
PPÚ Nýrovce - nariadenie PÚ
Nariadenie pozemkových úprav Rozhodnutie
Ubytovanie v Nitre