Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Ipežské Úžany

18/10/10
Projekt pozemkových úprav Ipež. Úžany - Atlas projektu
22/06/10
Projekt pozemkových úprav Ipež. Úžany - Schválenie vykonania projektu
23/07/09
Pozvanie účastníka pozemkových úprav Ipežské Úžany
09/06/09
Projekt pozemkových úprav Ipež. Úžany - Nariadenie vykonania projektu
27/05/09
ZUNP - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
13/05/09
PPÚ Ipežské Úžany - časový harmonogram
PPÚ Ipežské Úžany
- Financované z prostriedkov EPFRV -
Zhotovitež GEOMETRA Levice spol. s.r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Ipežské Úžany bolo vydané dňa 4.7.2003
Združenie účastníkov PÚ je evidovaná v Registri združení pod poradovým číslom 1.
Časový harmonogram 31.08.2003 - Bodové pole
30.11.2003 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia hranicu obvodu PPÚ
30.06.2004 - Účelové mapovanie polohopisu
30.06.2004 - Účelové mapovanie výškopisu
30.04.2005 - Aktualizácia BPEJ a ocenenie pozemkov
30.04.2005 - Register pôvodného stavu
10.08.2006 - Miestny územný systém ekologickej stability
10.08.2006 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
10.08.2006 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
31.10.2007 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.05.2008 - Rozdežovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
30.04.2009 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdežovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.07.2009 - Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov
30.09.2010 - Rozdežovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
 
04/12/08
Evidenčná karta PPÚ Ipežské Úžany
12/04/07
PPÚ Ipežské Úžany - nariadenie PÚ
Nariadenie pozemkových úprav Rozhodnutie
Ubytovanie v Nitre