Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Bielovce

23/04/09
Obec Bielovce - okres Levice


Bielovce

19/02/14
Projekt pozemkových úprav Bielovce - Schválenie vykonania projektu
06/05/10
ZUNP - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
17/08/09
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
16/04/09
VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania
11/02/09
Projekt pozemkových úprav Bielovce - (momentálne sa aktualizuje)
03/12/08
Evidenčná karta PPÚ Bielovce
03/04/07
PPÚ Bielovce - časový harmonogram
PPÚ Bielovce
Financované z prostriedkov EPFRV -
Zhotoviteľ GEOMETRA Levice spol. s.r.o., Ku Bratke 1, 934 05 Levice
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Bielovce bolo vydané dňa 1.6.2005
Časový harmonogram 31.07.2005 - Bodové pole
31.10.2005 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.07.2006 - Účelové mapovanie polohopisu Blok I.
31.07.2007 - Účelové mapovanie polohopisu Blok II.
31.10.2007 - Účelové mapovanie výškopisu
31.05.2008 - Ocenenie pozemkov
31.05.2008 - Register pôvodného stavu
31.05.2008 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.01.2009 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.09.2009 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
30.04.2011 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
30.04.2012 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
30.04.2012 - Aktualizácia registra pôvodného stavu
31.01.2013 - Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
31.01.2013 - Vytýčenie významných lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.01.2013 - Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov
30.09.2013 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
30.09.2013 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
02/04/07
PPÚ Bielovce - nariadenie PÚ

  Nariadenie pozemkových úprav   Rozhodnutie

Ubytovanie v Nitre