Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Pozemkové úpravy / JPÚ Nesvady

04/03/14
Zverejnenie projekt jednoduchých pozemkových úprav Nesvady

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Nesvady (ďalej len JPÚ Nesvady) je od 4.3.2014 zverejnený verejnou vyhláškou na obci Nesvady a OÚ Komárno.
Zároveň bol doručený Združeniu účastníkov JPÚ Nesvady.
Zároveň sa postupne doručujú výpisy z rozdeľovacieho plánu nových pozemkov (ďalej len RPUV) každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy.
Počas 30 dní je možné do kompletného projektu nahliadnuť na obecnom úrade Nesvady počas úradných hodín.
Účastníci majú možnosť podať námietky proti údajom RPUV v lehote do 30 dní od zverejnenia resp. doručenia na Obvodný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno.
Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad JPÚ Nesvady schváli.

04/03/14
Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov JPÚ Nesvady (ďalej len ZUNP)

Proti zverejnenému návrhu ZUNP boli podané námietky, ktoré správny orgán prerokoval s predstavenstvom Združenia účastníkov JPÚ Nesvady dňa 14.1.2014. Po vyhodnotení stanovísk vlastníkov z celkovej výmery projektu JPÚ Nesvady s návrhom ZUNP súhlasili vlastníci 99,43 % výmery pozemkov,  a za známych vlastníkov 99,36 % výmery pozemkov .

V zmysle § 11 ods. 23 zákona 330/1991 Zb. sa týmto  oznamuje platnosť ZUNP JPÚ Nesvady.

04/03/14
Zásady umiestnenia nových pozemkov JPÚ Nesvady (ďalej len ZUNP)

Počas letného obdobia 2013 boli prejednané požiadavky jednotlivých vlastníkov na umiestnenie nových pozemkov v prihliadnutím na predbežný návrh ZUNP. Tento návrh bol prerokovaný a doplnený na základe nárokov vlastníkov s predstavenstvom Združenia účastníkov JPÚ Nesvady dňa 24.8.2013 a ten ho odporučil na zverejnenie.
Dňa 22.11.2013 boli ZUNP v zmysle §11 ods.23 zákona zverejnené  verejnou vyhláškou a začalo ich doručovanie známym vlastníkom. ZUNP majú textovú časť a grafickú prílohu

30/08/13
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia JPÚ Nesvady

Návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (ďalej len VZFUÚ) bol zverejnený verejnou vyhláškou na obci dňa 30.8.2013 po dobu 30 dní
Zároveň bolo oznámené dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy aby sa v lehote 30 dní k návrhu VZFUÚ vyjadrili
Počas 30 dní je možné do návrhu VZFUÚ nahliadnuť na obci
Účastníci majú možnosť podať námietky proti návrhu VZFUÚ v lehote do 30 dní
Po prejednaní námietok obvodný pozemkový úrad rozhodne o schválení VZFU

31/05/13
Prerokovanie ZUNP - pozvánka

Pozvánka na prerokovanie .

Po prezentácií „Zásad umiestnenia nových pozemkov“ (ZUNP) v obvode JPÚ Nesvady sa uskutoční prerokovanie požiadaviek vlastníkov, v dňoch 24.6.2013 až 4.7.2013 v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00    na Obecnom úrade Nesvady. Spracovateľ projektu, IVTER s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Adriana Vetterová, tel.: 0905276818, Vám bude v týchto dňoch k dispozícií, vysvetlí na čo máte nárok a v prípade potreby Vám poradí ohľadne budúceho umiestnenia Vašich pozemkov . Návrh ZUNP je v pripojených súboroch k nahliadnutiu, má textovú  a grafickú časť.

31/05/13
Prerokovanie VZFU - pozvánka

Pozvánka na prerokovanie .

V piatok 21.6.2013 o 16.00 hod. v Miestnom kultúrnom stredisku v Nesvadoch, ul. Obchodná č.21 ObPÚ Komárno pozval účastníkov, ogány a organizácie na prerokovanie návrhu „Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia“ (VZFUÚ) a „Zásad umiestnenia nových pozemkov“ (ZUNP) v obvode JPÚ Nesvady. V pripojených súboroch je k nahliadnutiu grafická časť.

31/05/13
Prerokovanie VZFU - pozvánka

Pozvánka na prerokovanie .

V piatok 21.6.2013 o 16.00 hod. v Miestnom kultúrnom stredisku v Nesvadoch, ul. Obchodná č.21, ObPÚ Komárno pozval účastníkov, ogány a organizácie na prerokovanie návrhu „Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia“ (VZFUÚ) a „Zásad umiestnenia nových pozemkov“ (ZUNP) v obvode JPÚ Nesvady. V pripojených súboroch je k nahliadnutiu textová  časť VZFUÚ.

16/07/12
Register pôvodného stavu JPÚ Nesvady

      Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 16.7.2012 zverejnený na obci,
- verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a elborát RPS je k nahliadnutiu na obecnom úrade Nesvady počas 30dní od zverejnenia.
Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z RPS, proti údajom  môže podať námietky v lehote do 30 dní od doručenia
- spolu z výpisom z RPS dostane "Informáciu",  o pozemkových úpravách,
- účastníci, ktorí sa doposiaľ neprihlásili o účasť na pozemkových úpravách dostanú aj oznámenie o tom, že ich v konaní zastupuje SPF,
- títo účastníci dostanú aj tlačivo "Prihláška do pozemkových úprav", v prípade ak sa chcete dať zastupovať rodinným príslušníkom, alebo inou osobou je tu aj vzor "Splnomocnenia", 
 

19/09/11
Verejná vyhláška zvolania zhromaždenia účastníkov JPÚ Nesvady

Pozývame Vás na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nesvady,  ktoré sa bude konať dňa 30.9. 2011, v  piatok o 15. 00 hod. v Kultúrnom dome obce Nesvady.

30/05/11
Nariadenie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Nesvady

Dňa 19.5.2011 bolo zverejnené rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav formou Jednoduchých pozemkových úprav  /JPÚ/ Nesvady v tých častiach obce, ktoré boli určené v ÚPN obce na iné, nepoľnohospodárske účely. V grafickej prílohe sú znázornené riešené plochy. 

Ubytovanie v Nitre