Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Pozemkové úpravy / Martovce

03/09/09
Časový harmonogram
Projektu pozemkových úprav MARTOVCE
- Tento projekt je spolufinancovaný ES -
Zhotoviteľ PROMAP s.r.o., K.NAGYA 44, 945 01 Komárno
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Martovce bolo vydané dňa 11.6.2009
Časový harmonogram 30.04.2010 - Bodové pole
30.04.2010 – Prešetrenie, stanovenie, vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
30.04.2011 - Účelová mapa polohopisu
31.04.2011 - Účelová mapa výškopisu
30.04.2012 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
30.04.2012 - Register pôvodného stavu
30.06.2012 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.04.2012 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.01.2013 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
30.09.2013 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.01.2014 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
30.09.2014 – Vykonanie projektu, prechod na nové hospodárenie, vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.03.2015 - Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu
12/07/13
Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Martovce (ZUNP)

Proti zverejnenému návrhu ZUNP neboli podané námietky. V zmysle § 11 ods. 23 zákona 330/1991 Zb. týmto sa oznamuje platnosť ZUNP.

 

 

19/03/13
Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode PPÚ Martovce (ZUNP)

                ObPÚ Komárno týmto zverejňuje Zásady umiestnenia nových pozemkov v PPÚ Martovce (ďalej len "ZUNP"). Zásady  boli dohodnuté so Združením účastníkov PPÚ Martovce dňa 15.1.2013. Majú textovú a grafickú časť. Súčasne sa ZUNP doručujú všetkým známym vlastníkom do vlastných rúk.   

04/02/13
Schválenie Všeobecných zásad usporiadania územia PPÚ Martovce

    Schválenie Všeobecných zásad usporiadania územia (ďalej len VZFUÚ) bolo zverejnené verejnou vyhláškou na obci dňa 6.2.2013 po dobu 15 dní.

26/11/12
Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Martovce (NZUNP)

Prvotný Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v projekte pozemkových úprav Martovce bol pripravený zhotoviteľom projektu pozemkových úprav PROMAP s.r.o.  a správnym orgánom ObPÚ Komárno. Návrh bol prerokovaný s Predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav Martovce a Obcou Martovce.
V zmysle §11 ods.18 ObPÚ prerokuje s vlastníkmi ich návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov. Touto cestou Vás oslovujeme a zároveň pozývame na verejnú prezentáciu Návrhu ZUNP, ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome v obci Martovce dňa 3.12.2012 – v pondelok o 17-tej hodine. Následne budete mať možnosť Vaše individuálne požiadavky a návrhy prerokovať so spracovateľom a správnym orgánom na Obecnom úrade v Martovciach a na ObPÚ Komárno v dňoch určených vo výzve, ktorá je v prílohe.

 

15/10/12
Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ Martovce

        Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 15.10.2012 schválený.
 

15/10/12
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Martovce (VZFUÚ)

  Návrh VZFUÚ je zverejnený verejnou vyhláškou na obci od dňa 17.10.2012 po dobu 30 dní
Zároveň bolo oznámené dotknutým orgánom štátnej správy aby sa v lehote 30 dní k návrhu VZFUÚ vyjadrili.
Počas 30 dní je možné do návrhu VZFUÚ nahliadnuť na Obecnom úrade Martovce. Účastníci majú možnosť podať námietky proti návrhu VZFUÚ v lehote do 30 dní od zverejnenia.
Po prejednaní námietok obvodný pozemkový úrad rozhodne o schválení VZFUÚ.

22/08/12
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ Martovce

              Dňa 11.9.2012 spracovateľ projektu predloží v zmysle §9 ods.12 zákona 330/1991 združeniu účastníkov, obci, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým správcom verejných zariadení návrh Všeobecných zásad funkčnéo usporiadania územia (ďalej len VZFUÚ) PPÚ Martovce na prerokovanie.

Mapová a textová časť návrhov sa nachádza v nasl. súboroch: 

06/06/12
Register pôvodného stavu PPÚ Martovce

  Register pôvodného stavu (ďalej len "RPS") bol zverejnený verejnou vyhláškou na obci Martovce. Zároveň bol doručený Združeniu účastníkov PPÚ Martovce.
Zároveň bol doručený výpis z RPS každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy.
Počas 30 dní je možné do RPS nahliadnuť na obci Martovce. Účastníci môžu podať námietky proti údajom RPS v lehote do 30 dní.
Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad RPS schváli.

02/03/10
Rozhodnutie o zmene obvodu PPÚ Martovce
Rozhodnutie o zmene obvodu PPÚ Martovce s grafickou prílohou.
03/09/09
Verejné zhromaždenie účastníkov PPÚ Martovce
Pozývame všetkých účastníkov konania PPÚ Martovce na prvé verejné zhromaždenie, za účelom založenia združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Martovce (ďalej len ZÚPÚ), ktoré sa uskutoční 18.9.2009 - piatok o 18.00 v Kultúrnom dome č.146 v Martovciach.
Zároveň zverejňujeme návrh stanov ZÚPÚ, ktoré budú predmetom schvaľovania.
Aktívnym sa stáva účastník, ktorý sa písomne prihlási do PPÚ Martovce priloženou prihláškou, ktorá sa po vyplnení zašle na Obecný úrad Martovce.
17/06/09
Nariadenie PPÚ Martovce

Rozhodnutie o nariadení PPÚ Martovce bolo doručené účastníkom verejnou vyhláškou dňa 17.6.2009

Ubytovanie v Nitre