Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Pozemkové úpravy / Svätý Peter

03/09/09
Nariadenie PPÚ Svätý Peter
Rozhodnutie o nariadení PPÚ Svätý Peter bolo doručené účastníkom verejnou vyhláškou dňa 20.5.2009
03/09/09
Časový harmonogram
Projektu pozemkových úprav Svätý Peter
- Tento projekt je spolufinancovaný ES -
Zhotoviteľ GEO partner s.r.o., Košická 37, 821 08 Bratislava
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Svätý Peter bolo vydané dňa 18.5.2009
Časový harmonogram

30.09.2009 - Bodové pole
30.09.2009 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.03.2011 - Účelová mapa polohopisu
31.03.2011 - Účelová mapa výškopisu
31.03.2011 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.03.2011 - Register pôvodného stavu
31.07.2012 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
31.07.2012 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.11.2012 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
31.05.2013 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
30.04.2014 – Aktualizácia obvodu a RPS, Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu, zrovnávacie zostavenie
31.03.2015 –Vykonanie projektu, plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.01.2016 – Vykonanie projektu, Aktualizácia RPS, RP, rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, atlas projektu

05/11/13
Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Svätý Peter (ZUNP)

Proti zverejnenému návrhu ZUNP neboli podané opodstatnené námietky. V zmysle § 11 ods. 23 zákona 330/1991 Zb. týmto sa oznamuje platnosť ZUNP.

13/02/13
Zásady umiestnenia nových pozemkov v PPÚ Svätý Peter

      ObPÚ Komárno týmto zverejňuje Zásady umiestnenia nových pozemkov v PPÚ Svätý Peter (ďalej len "ZUNP"). Zásady  boli dohodnuté so Združením účastníkov PPÚ Svätý Peter dňa 14.1.2013. Majú textovú a grafickú časť. Súčasne sa ZUNP doručujú všetkým známym vlastníkom do vlastných rúk. 

25/01/13
Schválenie Všeobecných zásad usporiadania územia PPÚ Svätý Peter

  Schválenie Všeobecných zásad usporiadania územia (ďalej len VZFUÚ) bolo zverejnené verejnou vyhláškou na obci dňa 25.1.2013 po dobu 15 dní.

04/09/12
Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode PPÚ Svätý Peter (ZUNP)

               Prvotný návrh zásad  umiestnenia nových pozemkov v projekte pozemkových úprav Svätý Peter bol  zhotoviteľom  prezentovaný dňa 24.8.2012 na zasadnutí predstavenstva ZÚPÚ, a na ďalšom zasadnutí bude po doplnení prerokovaný .

          V prílohe sa náchadza textová časť prvotného návrhu ZUNP a jej grafická časť, v ktorej sú označené hlavné projekčné bloky, kde sa pozemky vlastníkov budú umiestňovať. (Podrobné zobrazenie všetkých blokov môžete nájsť vo výkresovej prílohe schváleného VZFU)

         V zmysle §11 ods.18 Obvodný pozemkový úrad prerokuje s vlastníkmi ich návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov, preto každý známy vlastník bol pozvaný na prerokovamie svojich požiadaviek a návrhov a to v dňoch 24.9 až 3.10. 2012 medzi 840-1900 hod na Obecný úrad v Svätom Petri.

Po zapracovaní  pripomienok a návrhov sa návrh zásad zverejní.

03/09/12
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Svätý Peter (VZFUÚ)

  Návrh VZFUÚ je zverejnený verejnou vyhláškou na obci od dňa 5.9.2012 po dobu 30 dní
Zároveň bolo oznámené dotknutým orgánom štátnej správy aby sa v lehote 30 dní k návrhu VZFUÚ vyjadrili
Počas 30 dní je možné do návrhu VZFUÚ nahliadnuť na Obecnom úrade Svätý Peter. Účastníci majú možnosť podať námietky proti návrhu VZFUÚ v lehote do 30 dní od zverejnenia.
Po prejednaní námietok obvodný pozemkový úrad rozhodne o schválení VZFUÚ.

26/06/12
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ Svätý Peter

                  Súčasťou  VZFUÚ PPÚ Svätý Peter je aj MÚSES územia ktorý bude predložený tiež na prerokovanie.

Po prerokovaní a zapracovaní opodstatnených podaných pripomienok bude zostavený konečný návrh VZFUÚ, ktorý sa zverejní formou verejnej vyhlášky v zmysle §10 zákona 330/1991

mapová časť návrhov VZFUÚ, Mapová časť návrhov MUSES a časť technickej správy návrhov MUSES je v nasl. súboroch: 

26/06/12
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ Svätý Peter

        Dňa 3.7.2012 spracovateľ projektu predloží v zmysle §9 ods.12 zákona 330/1991 združeniu účastníkov, obci, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým správcom verejných zariadení návrh Všeobecných zásad funkčnéo usporiadania územia (ďalej len VZFUÚ) PPÚ Svätý Peter na prerokovanie.

Mapová časť prieskumov a rozborov sa nachádza v nasl. súboroch: 

01/02/12
Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ Svätý Peter

      Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 14.12.2011 schválený.
 

04/05/11
Register pôvodného stavu PPÚ Svätý Peter

  Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 4.5.2011 zverejnený na obci,
- verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a elborát RPS je k nahliadnutiu na obecnom úrade Svätý Peter počas 30dní od zverejnenia.
Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z RPS, proti údajom  môže podať námietky v lehote do 30 dní od doručenia
- spolu z výpisom z RPS dostane informáciu o pozemkových úpravách,
- účastníci, ktorí sa doposiaľ neprihlásili o účasť na pozemkových úpravách dostanú aj oznámenie o tom, že ich v konaní zastupuje SPF a LSR,
- títo účastníci dostanú aj tlačivo "Prihláška do pozemkových úprav",
- súčasne je v obálke "Dotazník" o zisťovaní zámerov pri nakladaní s pozemkami v novom usporiadaní.

10/09/09
Verejná vyhláška zvolania zhromaždenia účastníkov PPÚ Svätý Peter
Verejná vyhláška je zverejnená na úradnej tabuli obce Svätý Peter
03/09/09
Verejné zhromaždenie účastníkov PPÚ Svätý Peter
Pozývame všetkých účastníkov konania PPÚ Svätý Peter na prvé verejné zhromaždenie, za účelom založenia združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Svätý Peter(ďalej len ZÚPÚ), ktoré sa uskutoční 13.9.2009 - nedelu o 15.00 v Kultúrnom dome obce Svätý Peter (Školská u. č.12). Zároveň zverejňujeme návrh stanov ZÚPÚ, ktoré budú predmetom schvaľovania. Aktívnym sa stáva účastník, ktorý sa písomne prihlási do konania priloženou prihláškou. Po vyplnení zašlite na Obecný úrad Svätý Peter.
Ubytovanie v Nitre