Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Pozemkové úpravy / Zoznam použitých skratiek

23/04/07
Zoznam použitých skratiek
skratkavýznam
zákon Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
ObPÚ obvodný pozemkový úrad
ObPÚ KN Obvodný pozemkový úrad v Komárne
KPÚ krajský pozemkový úrad
KPÚ NR Krajský pozemkový úrad v Nitre
MP SR Ministerstvo pôdohospodárstva SR
OcÚ obecný úrad
BPEJ bonitovaná pôdnoekologická jednotka
k.ú. katastrálne územie
KN kataster nehnuteľností
pozemkové úpravy
JPÚ jednoduché pozemkové úpravy
PPÚ projekt pozemkových úprav
RPS register pôvodného stavu
ZÚPÚ združenie účastníkov pozemkových úprav
VZFU všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav
ZUNP zásady na umiestnenie nových pozemkov
MÚSES miestny územný systém ekologickej stability
SZO spoločné zariadenia a opatrenia
VZO verejné zariadenia a opatrenia
VÚPoP Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
ÚKSÚP Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Ubytovanie v Nitre