Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Pozemkové úpravy / Iža

13/02/09
Nariadenie PPÚ Iža
Rozhodnutie o nariadení PPÚ Iža bolo doručené účastníkom verejnou vyhláškou
20/04/07
Časový harmonogram
Projektu pozemkových úprav Iža
- Tento projekt je spolufinancovaný ES -
Zhotoviteľ PPÚ a.s., M.R.Štefánika č.42, 911 01 Trenčín
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Iža bolo vydané dňa 10.5.2006
Časový harmonogram 31.07.2006 - Bodové pole
31.10.2006 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.10.2007 - Účelová mapa polohopisu
31.10.2007 - Účelová mapa výškopisu
31.05.2008 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.05.2008 - Register pôvodného stavu
30.03.2009 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
31.05.2008 - Miestny územný systém ekologickej stability
30.04.2009 - Zásady na umiestnenie nových pozemkov
28.02.2011 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.07.2012 - Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu, vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.07.2012 - Plán prechodu na nové usporiadanie
31.07.2012 - Vytýčenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov
30.04.2013 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, zrovnávacie zostavenie
12/07/13
Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav Iža

Rozhodnutie o schválení vykonania pozemkových úprav v k.ú. Iža - verejná vyhláška

Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Dňom 31.10.2013  zaniknú  nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.

 

06/06/12
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav Iža

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení PPÚ Iža (17.2.2012), vydalo ObPÚ dňa 4.6.2012 nariadenie vykonania PPÚ Iža. Nariadenie je zverejnené formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu a obce Iža od 6.6.2012. Spolu s nariadením zverejnil dohodnutý "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní".

01/02/12
schválenie projektu pozemkových úprav Iža

         Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav k.ú. Iža

07/04/11
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Iža

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Iža (ďalej len PPÚ Iža) je zverejnený verejnou vyhláškou na obci Iža a ObPÚ Komárno.
Zároveň bol doručený Združeniu účastníkov PPÚ Iža. Zároveň sa postupne doručujú výpisy z rozdeľovacieho plánu nových pozemkov (ďalej len RPUV) každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy.
Počas 30 dní je možné do projektu nahliadnuť na obci Iža, počas stránkových hodín. Účastníci majú možnosť podať námietky proti údajom RPUV v lehote do 30 dní od zverejnenia resp. doručenia
Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad PPÚ Iža schváli.

09/03/10
Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Iža (ZUNP)

    Proti zverejnenému návrhu ZUNP neboli podané námietky. V zmysle § 11 ods. 23 zákona 330/1991 Zb. týmto sa oznamuje platnosť ZUNP.

03/09/09
Rozhodnutie o obmedzení účastníkov PPÚ Iža
Rozhodnutie o obmedzení účastníkov PPÚ Iža bolo zverejnené na obci 31.8.2009
15/06/09
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Iža (ZUNP)
Zverejnenie návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav Iža bol pripravený zhotoviteľom projektu pozemkových úprav PPÚ a.s. Trenčín.
14/04/09
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Iža (ZUNP)
Prvotný Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav Iža bol pripravený zhotoviteľom projektu pozemkových úprav PPÚ a.s. Trenčín. Návrh bol dňa 30.3.2009 prerokovaný s Predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav Iža, správnym orgánom ObPÚ a Obcou Iža.
V zmysle §11 ods.18 ObPÚ prerokuje s vlastníkmi ich návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov. Touto cestou Vás oslovujeme a zároveň pozývame na verejnú prezentáciu Návrhu ZUNP, ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome v obci Iža dňa 22.4.2009 – v stredu o 15-tej hodine. Následne budete mať možnosť Vaše individuálne požiadavky a návrhy prerokovať so spracovateľom a správnym orgánom na Obecnom úrade v Iži dňa 23.4.2009 – vo štvrtok od 10-tej do 15-tej hodiny, 24.4.2009 – v piatok od 10-tej do 15-tej hodiny a 27.4.2009 – v pondelok od 12-tej do 18- tej hodiny.
V grafickej časti návrhu ZUNP sú označené hlavné projekčné bloky. Podrobné zobrazenie všetkých blokov môžete nájsť vo výkresovej prílohe schváleného VZFU.
03/04/09
Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Iža (VZFU)
Výkresová časť Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFU)
03/04/09
Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Iža (VZFU)
Návrh VZFU bol zverejnený verejnou vyhláškou na obci (meste)od dňa 17.2.2009 po dobu 30 dní
Zároveň bolo oznámené dotknutým orgánom štátnej správy aby sa v lehote 30 dní k návrhu VZFU vyjadrili
Počas 30 dní bolo možné podať námietky proti návrhu VZFU. V lehote do 30 dní boli doručené pripomienky a stanoviská, na základe ktorých bol návrh VZFU doplnený a predstavenstvom ZÚPÚ doporučený na schválenie
Rozhodnutie o schválení VZFU Iža bol zverejnený verejnou vyhláškou na obci (meste), aj s prílohami od dňa 2.4.2009 po dobu 15 dní
23/02/09
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Iža (VZFU)
Výkresová časť VZFU
23/02/09
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Iža (VZFU)
Návrh VZFU je zverejnený verejnou vyhláškou na obci (meste)od dňa 17.2.2009 po dobu 30 dní
Zároveň bolo oznámené dotknutým orgánom štátnej správy aby sa v lehote 30 dní k návrhu VZFU vyjadrili
Počas 30 dní je možné do návrhu VZFU nahliadnuť na obci (meste)
Účastníci majú možnosť podať námietky proti návrhu VZFU v lehote do 30 dní
Po prejednaní námietok obvodný pozemkový úrad rozhodne o schválení VZFU
18/06/08
Register pôvodného stavu PPÚ Iža

    RPS bol zverejnený verejnou vyhláškou na obci
Zároveň bol doručený ZÚPÚ
Zároveň bol doručený výpis z RPS každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy
Počas 30dní bolo možné do RPS nahliadnuť na obci (meste)
Účastníci mali možnosť podať námietky proti údajom RPS v lehote do 30 dní
Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad RPS schválil dňa 13.1.2009

Ubytovanie v Nitre