Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Pozemkové úpravy / Bohatá

09/08/11
Informácia o zápise projektu pozemkových úprav Bohatá

Projekt pozemkových úprav v k.ú.  Bohatá bol zapísaný do operátu katastra nehnuteľností Správy katastra Komárno dňa 25.5.2011 pod č. Z-1761/11.

20/04/07
Časový harmonogram
Projektu pozemkových úprav Bohatá
- Tento projekt je spolufinancovaný ES -
Zhotoviteľ IVTER s.r.o., Košická 9/1, 945 01 Komárno
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Bohatá bolo vydané dňa 8.3.2004
Časový harmonogram 30.04.2004 - Bodové pole
30.06.2004 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.10.2005 - Účelová mapa polohopisu
31.08.2006 - Účelová mapa výškopisu
31.08.2006 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.08.2006 - Register pôvodného stavu
30.04.2007 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.10.2006 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.01.2008 - Zásady  umiestnenia nových pozemkov
31.05.2008 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.01.2009 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.05.2010 - Plán prechodu na nové usporiadanie, vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.01.2011 - Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu, Vytýčenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.01.2011 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, zrovnávacie zostavenie
05/04/11
Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav Bohatá

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ Bohatá nadobudlo právoplatnosť dňa 1.4.2011. Týmto dňom sa nadobúda vlastníctvo k novým pozemkom. Dňa 6.4.2011 bola dokumentácia projektu odovzdaná na zápis do KN.

18/03/11
Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav Bohatá

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Bohatá - verejná vyhláška

Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Týmto dňom  zaniknú aj nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom. Prílohou rozhodnutia je aj zrovnávacie zostavenie parciel schváleného projektu (pracovné parcelné čísla) a vykonaného projektu (parcelné čísla udelené Správou katastra), ktoré budú zapísané na nových listoch vlastníctva.

31/08/10
Informácia o vykonaní projektu pozemkových úprav Bohatá

ObPÚ Komárno oznamuje, že z dôvodu ukončovania PPÚ Bohatá je možné doručovať na Správu katastra Komárno verejné listiny a iné listiny na zápis do KN najneskôr do 31.10.2010.

Verejné listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po 31.10.2010, SK ako nezapísateľné vráti tomu, kto ich vyhotovil. Zápis týchto listín do KN nebude možné vykonať, pretože dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ sa nadobudne vlastníctvo k novým pozemkom a vlastnícke práva doteraz evidované v katastri zaniknú. Tento postup sa nevzťahuje na nehnuteľnosti mimo obvodu PPÚ Bohatá. ObPÚ zaslal na mesto Hurbanovo túto informáciu.

17/06/10
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav Bohatá

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení PPÚ Bohatá dňom 7.6.2010 ObPÚ vydal nariadenie vykonania PPÚ Bohatá. Nariadenie je zverejnené formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu a Mesta Hurbanovo od 17.6.2010. Spolu s nariadením zverejnil dohodnutý "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní".

09/03/10
Schválenie projektu pozemkových úprav Bohatá

   Projekt pozemkových úprav Bohatá (ďalej len PPÚ) bol schválený týmto rozodnutím.

19/05/09
Rozhodnutie o obmedzení účastníkov PÚ Bohatá
Obvodný pozemkový úrad v Komárne dňa 19.5.2009 vydal rozhodnutie o obmedzení účastníkov pozemkových úprav k nehnuteľnostiam v k.ú. Bohatá
25/03/09
projekt pozemkových úprav Bohatá
Grafické časť zväčšených projektových blokov
20/03/09
projekt pozemkových úprav Bohatá
projekt pozemkových úprav Bohatá (ďalej len PPÚ) je zverejnený verejnou vyhláškou na obci (meste) a ObPÚ
Zároveň bol doručený Združeniu účastníkov PPÚ Bohatá
Zároveň sa postupne doručujú výpisy z umiestňovacieho plánu nových pozemkov (ďalej len UNP) každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy
Počas 30dní je možné do projektu nahliadnuť na obci (meste)
Účastníci majú možnosť podať námietky proti údajom UNP v lehote do 30 dní od zverejnenia resp. doručenia
Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad PPÚ Bohatá schváli
28/11/08
Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Bohatá (ZUNP)

  Proti zverejnenému návrhu ZUNP boli podané námietky, ktoré správny orgán prerokoval s predstavenstvom Združenia účastníkov PÚ Bohatá dňa 5.9.2008.

02/07/08
Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Bohatá (ZUNP)

  Dňa 1.7.2008 boli podľa §11 ods.23 zverejnené ZUNP verejnou vyhláškou a začalo ich doručovanie známym vlastníkom. ZUNP majú textovú časť a grafickú prílohu

14/04/08
Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Bohatá (ZUNP)

  Predbežný návrh ZUNP bol prerokovaný s predstavenstvom Združenia účastníkov PÚ Bohatá dňa 29.1.2008. Toho času sa prejednávajú postupne požiadavky jednotlivých vlastníkov na umiestnenie nových pozemkov v prihliadnutím na predbežný návrh ZUNP.

26/09/07
Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Bohatá (VZFU)
VZFÚ bolo prejednané s predstavenstvom ZÚPÚ, na základe zápisnice boli pripomienky zapracované do návrhu
Rozhodnutie o schválení VZFU sa doručilo účastníkom konania verejnou vyhláškou na obci (meste) 26.9.2007 a ZÚPÚ
Proti rozhodnutiu bolo prípustné odvolanie do 15dní na Krajský pozemkový úrad v Nitre prostredníctvom Obvodného pozemkového úradu v Komárne
Proti rozhdnutiu nebolo podané odvolanie, VZFU sú platné od 23.10.2007
04/07/07
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Bohatá (VZFU)
Návrh VZFU bol zverejnený verejnou vyhláškou na obci (meste) dňa 2.7.2007 po dobu 30 dní
Zároveň bolo oznámené dotknutým orgánom štátnej správy aby sa v lehote 30 dní k návrhu VZFU vyjadrili
Počas 30 dní bolo možné do návrhu VZFU nahliadnuť na obci (meste)
Účastníci mali možnosť podať námietky proti návrhu VZFU v lehote do 30 dní
Po prejednaní námietok obvodný pozemkový úrad rozhodol o schválení VZFU
23/04/07
Register pôvodného stavu PPÚ Bohatá
RPS bol zverejnený verejnou vyhláškou na obci (meste)
Zároveň bol doručený ZÚPÚ
Zároveň bol doručený výpis z RPS každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy
Počas 30dní bolo možné do RPS nahliadnuť na obci (meste)
Účastníci mali možnosť podať námietky proti údajom RPS v lehote do 30 dní
Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad RPS schválil dňa 7.12.2006
23/04/07
Nariadenie PPÚ Bohatá

Rozhodnutie o nariadení PPÚ Bohatá bolo doručené účastníkom verejnou vyhláškou

Ubytovanie v Nitre