Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Pozemkové úpravy / Chotín

05/11/13
Informácia o zápise projektu pozemkových úprav Chotín

Projekt pozemkových úprav v k.ú.  Chotín bol zapísaný do operátu katastra nehnuteľností Správy katastra Komárno dňa 18.7.2013 pod č. Z-1795/2013.

20/04/07
Časový harmonogram
Projektu pozemkových úprav Chotín
- Tento projekt je spolufinancovaný ES -
Zhotoviteľ TRIGONS s.r.o., Nádvorie Európy 12/10, 945 01 Komárno
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Chotín bolo vydané dňa 1.7.2003
Časový harmonogram 31.08.2003 - Bodové pole
31.12.2003 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
10.08.2006 - Účelová mapa polohopisu
10.08.2006 - Účelová mapa výškopisu
31.10.2006 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
30.04.2007 - Register pôvodného stavu
31.01.2008 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.04.2007 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.01.2009 - Zásady  umiestnenia nových pozemkov
30.06.2010 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
31.07.2011 - Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu, vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.04.2012 - Vytýčenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov
31.01.2013 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, zrovnávacie zostavenie
28/03/13
Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav Chotín

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Chotín - verejná vyhláška

Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Týmto dňom  zaniknú aj nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom a zaniká zároveň aj užívanie pozemkov vyčlenených podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v rámci zjednodušených a zrýchlených postupov.
22/08/12
Informácia o vykonaní projektu pozemkových úprav Chotín

     ObPÚ Komárno oznamuje, že z dôvodu ukončovania PPÚ Chotín je možné doručovať na Správu katastra Komárno verejné listiny a iné listiny na zápis do KN najneskôr do 15.11.2012.
     Verejné listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po 15.11.2012, Správa katastra ako nezapísateľné vráti tomu, kto ich vyhotovil. Zápis týchto listín do KN nebude možné vykonať, pretože dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ sa nadobudne vlastníctvo k novým pozemkom a vlastnícke práva doteraz evidované v katastri zaniknú. Tento postup sa nevzťahuje na nehnuteľnosti mimo obvodu PPÚ Chotín. ObPÚ zaslal na obec Chotín túto informáciu.
 

12/08/11
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav Chotín

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení PPÚ Chotín  (31.5.2011), vydalo  ObPÚ dňa 11.8.2011 nariadenie vykonania PPÚ Chotín. Nariadenie je zverejnené formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu a obce Chotín od 12.8.2011. Spolu s nariadením zverejnil dohodnutý "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní".

16/05/11
Schválenie projektu pozemkových úprav Chotín

       Projekt pozemkových úprav Chotín (ďalej len PPÚ Chotín) bol schválený týmto rozodnutím.

31/08/10
projekt pozemkových úprav Chotín

      projekt pozemkových úprav Chotín (ďalej len PPÚ) je zverejnený verejnou vyhláškou na obci Chotín a ObPÚ Komárno
Zároveň bol doručený Združeniu účastníkov PPÚ Chotín
Zároveň sa postupne doručujú výpisy z rozdeľovacieho plánu nových pozemkov (ďalej len RPUV) každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy
Počas 30dní je možné do projektu nahliadnuť na obcecnom úrade Chotín
Účastníci majú možnosť podať námietky proti údajom RPUV v lehote do 30 dní od zverejnenia resp. doručenia
Po rozhodnutí o námietkach obvodný pozemkový úrad PPÚ Chotín schváli

09/03/10
Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Chotín (ZUNP)

    Proti zverejnenému návrhu ZUNP boli podané námietky, ktoré správny orgán prerokoval s predstavenstvom Združenia účastníkov PÚ Chotín dňa 2.6.2009. V zmysle § 11 ods. 23 zákona 330/1991 Zb. týmto sa oznamuje platnosť ZUNP.

05/03/09
Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Chotín (ZUNP)

  Začiatkom roka 2009 boli prejednané požiadavky jednotlivých vlastníkov na umiestnenie nových pozemkov v prihliadnutím na predbežný návrh ZUNP. Predbežný návrh ZUNP bol prerokovaný a doplnený na základe nárokov vlastníkov s predstavenstvom Združenia účastníkov PÚ Chotín dňa 5.3.2009, ktorý ho odporučil na zverejnenie.
Dňa 5.3.2009 boli podľa §11 ods.23 zverejnené ZUNP verejnou vyhláškou a začalo ich doručovanie známym vlastníkom. ZUNP majú textovú časť a grafickú prílohu

28/11/08
Schválenie Všeobecných zásad usporiadania územia PPÚ Chotín
Schválenie Všeobecných zásad usporiadania územia (ďalej len VZFUÚ) bolo zverejnené verejnou vyhláškou na obci dňa 22.9.2008 po dobu 15 dní
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2008
23/04/08
Všeobecné zásady usporiadania územia PPÚ Chotín
Návrh Všeobecných zásad usporiadania územia (ďalej len VZFUÚ) bol zverejnený verejnou vyhláškou na obci dňa 16.4.2008 po dobu 30 dní
Zároveň bolo oznámené dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy aby sa v lehote 30 dní k návrhu VZFUÚ vyjadrili
Počas 30 dní je možné do návrhu VZFUÚ nahliadnuť na obci
Účastníci majú možnosť podať námietky proti návrhu VZFUÚ v lehote do 30 dní
Po prejednaní námietok obvodný pozemkový úrad rozhodne o schválení VZFU
28/05/07
Register pôvodného stavu PPÚ Chotín
RPS bol zverejnený verejnou vyhláškou na obci
Zároveň sa doručuje ZÚPÚ
Zároveň sa doručil výpis z RPS každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy
Počas 30dní bolo možné do RPS nahliadnuť na obci
Účastníci mali možnosť podať námietky proti údajom RPS v lehote do 30 dní od doručenia
Proti RPS neboli podané námietky, OPÚ RPS schválil dňa 26.11.2007
23/04/07
Nariadenie PPÚ Chotín

Rozhodnutie o nariadení PPÚ Chotín bolo doručené účastníkom verejnou vyhláškou

Ubytovanie v Nitre