Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Pozemkové úpravy / PPÚ Zbora

17/12/12
Predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav

 Predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Zbora

17/12/12
Atlas PPÚ

 Atlas projektu pozemkových úprav v k.ú. Zbora - technická správa

17/12/12
Schválenie vykonania PPÚ

 Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Zbora

17/12/12
Nariadenie vykonania PPÚ

 Rozhodnutie o nariadení vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Zbora

17/12/12
Schválenie PPÚ

 Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Zbora

17/12/12
Plán prechodu

 Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

17/12/12
Zverejnenie RNS

 Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu (RNS) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Zbora - verejná vyhláška

17/12/12
Schválenie ZUNP

 Protokol o vyhodnotení súhlasu so zásadami pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Zbora

17/12/12
Zverejnenie návrhu ZUNP

 Zverejnenie návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) pre projekt pozemkových úprav v k.ú. Zbora - verejná vyhláška, grafická časť

17/12/12
Schválenie VZFUÚ

 Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Zbora

17/12/12
Zverejnenie návrhu ZUNP + Plán spoločných zariadení a opatrení

 Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Zbora - verejná vyhláška, textová časť + Plán spoločných zariadení a opatrení

17/12/12
Schválenie RPS

 Schválenie registra pôvodného stavu (RPS) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Zbora

17/12/12
Zverejnenie RPS

 Zverejnenie registra pôvodného stavu (RPS) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Zbora - verejná vyhláška

17/12/12
Nariadenie pozemkových úprav

 Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Zbora

Ubytovanie v Nitre